TV2 [MUA +44,6%] - Công ty tư vấn điện hàng đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - Báo cáo lần đầu
  • 2024-03-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu cho CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 58.300 đồng/cổ phiếu. TV2 được hưởng lợi từ việc Việt Nam tăng mạnh công suất điện. Các dịch vụ chính của TV2 bao gồm: (1) tư vấn điện, (2) EPC và (3) vận hành & bảo trì nhà máy điện (O&M), tổng cộng chiếm khoảng 95% lợi nhuận gộp của TV2 vào năm 2023. TV2 cũng có 10%-100% cổ phần trong các dự án năng lượng tái tạo với tổng cộng 50 MW công suất vận hành và trong kế hoạch phát triển tính đến cuối năm 2023.

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 và 2025 lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 386 tỷ đồng, nhờ (1) việc thực hiện hợp đồng EPC của dự án nhiệt điện Sông Hậu 2 (chúng tôi dự báo TV2 sẽ ghi nhận khoảng 800 tỷ đồng/8,7 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2024/25, tương đương 3%/33% tổng giá trị hợp đồng EPC cho TV2) và (2) lợi nhuận từ mảng tư vấn điện tăng từ mức cơ sở thấp của năm 2023.

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt đạt 18% và 28% trong giai đoạn 2024-2028, nhờ (1) doanh thu từ hợp đồng EPC của Sông Hậu 2 tăng, (2) doanh thu từ hợp đồng EPC năng lượng tái tạo từ năm 2026 trở đi, và (3) doanh thu từ dịch vụ O&M tăng trưởng ổn định do chúng tôi kỳ vọng TV2 sẽ ký thêm hợp đồng O&M cho 300 MW/năm trong giai đoạn 2024-2028.

Powered by Froala Editor