STB [MUA +21,3%] - Hoàn thành tái cơ cấu trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) ở mức 38.100 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Chúng tôi không thay đổi giá mục tiêu do (1) tác động tích cực từ mức tăng 1,7% trong dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (-9,8%/+13,6%/+5,1%/-1,1%/-0,6% trong năm 2024/25/26/27/28) đối với mô hình định giá thu nhập thặng dư được bù đắp bằng (2) tác động tiêu cực từ định giá P/B mục tiêu do dự báo lợi nhuận năm 2024 thấp hơn của chúng tôi. Chúng tôi duy trì P/B mục tiêu cho STB ở mức 1,1 lần. 

- Chúng tôi tăng dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2024-2028 chủ yếu do chúng tôi tăng 10,1% dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) khi chúng tôi tin rằng quá trình số hóa mạnh mẽ của STB trong 2 năm qua và sự phục hồi kinh tế sẽ hỗ trợ thu nhập thanh toán và thu nhập bancassurance của STB. Điều này bù đắp cho mức tăng 2,1% trong dự báo chi phí hoạt động kinh doanh (OPEX) và mức tăng 0,6% trong dự báo chi phí dự phòng. 


Powered by Froala Editor