SAB [MUA +27,6%] - Thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn sẽ tác động đến tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2026 - Cập nhật
  • 2024-05-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với SAB nhưng giảm giá mục tiêu 4% xuống 70.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi giảm 11% P/E mục tiêu từ 22,2 lần xuống 19,8 lần; một phần được bù đắp bởi việc chúng tôi tăng dự báo EPS cho các năm 2024/25 và cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. 

- Chúng tôi giảm P/E mục tiêu do chúng tôi giảm 3% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi 1%/3%/-9%/-5%/-4% trong các năm 2024/25/26/27/28), dẫn đến dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2028 còn 5% so với trước đây là 6%, vì chúng tôi đưa việc điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia từ 65% lên 75% từ năm 2026 vào trong dự báo của chúng tôi.

Powered by Froala Editor