PVD [KQ +12,1%] - Giá thuê ngày giàn khoan tự nâng ở khu vực Đông Nam Á cao hơn hỗ trợ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ - Cập nhật
  • 2024-05-28T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 5,6% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cổ phiếu PVD đã tăng 16% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 cao hơn 0,4% của chúng tôi (-6%/+2%/1%/1%/1% tương ứng vào năm 2024/25/26/27/28), và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. 

- Dự báo cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ dự báo chi phí khấu hao thấp hơn cho các giàn khoan hiện tại (không khấu hao trong quá trình di chuyển) và dự báo chi phí G&A thấp hơn (phù hợp với giai đoạn đỉnh cao 2012-2014), các yếu tố này sẽ bù đắp cho: 1) lợi nhuận thấp hơn từ các liên doanh trong năm 2024, 2) chi phí tài chính năm 2024 cao hơn, & 3) chi phí khấu hao giàn khoan mới cao hơn (PVD dự kiến áp dụng khấu hao 7 năm so với dự báo trước đây của chúng tôi là 12 năm). 


Powered by Froala Editor