PPC [KHẢ QUAN +13,3%] - Duy trì lợi nhuận ở mức cao sau đợt tăng mạnh trong quý 1/2024 - Cập nhật
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng 12% giá mục tiêu cho PPC lên 16,700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) định giá cho mảng sản xuất điện riêng lẻ của PPC tăng 10%, nhờ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 tăng 4.7% của chúng tôi (lần lượt đạt -5.1%/+6.4%/+5.8%/+6.8%/+7.4% trong năm 2024/25/26/27/28); (2) định giá cho HND tăng 12%, phản ánh dự báo tổng LNST giai đoạn 2024-2028 tăng 6.1%; (3) định giá cho QTP tăng19%, phản ánh dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 tăng 15.9% và (4) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.  
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 do giả định giá bán trung bình (ASP) của chúng tôi đối với giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) dự kiến tăng, như đã nêu trong Báo cáo Ngành Nhiệt điện ngày 16/05/2024 của chúng tôi. Mức tăng này lớn hơn mức cổ tức dự kiến giảm vào năm 2024 khi chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo chia cổ tức tiền mặt từ QTP và HND theo nghị quyết từ ĐHCĐ của 2 công ty trên. 

Powered by Froala Editor