NT2 [PHTT +1,1%] - Sản lượng điện thương phẩm cao hơn, thu nhập một lần bù đắp cho khoản lỗ dự phóng trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi tăng 6,0% giá mục tiêu cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) lên 21.300 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.
  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ dự báo LNST cốt lõi giai đoạn 2024-2028 cao hơn 6% của chúng tôi (lần lượt thay đổi N.M.*/+1%/+5%/+4%/+1% – vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại trang 4) và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025 (*dự báo lỗ ròng giảm đối với năm 2024). 
  • Dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ dự báo lỗ ròng báo cáo năm 2024 thấp hơn đáng kể, giảm từ 249 tỷ đồng trước đây xuống 116 tỷ đồng. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi dự báo sản lượng điện thương phẩm năm 2024 tăng 7% từ 1,9 tỷ kWh (-33% YoY) lên 2,1 tỷ kWh (-28% YoY) và 70 tỷ đồng thu nhập khác. Ngoài ra, chúng tôi tăng dự báo giá bán trung bình (ASP) giai đoạn 2024-2028 (0%/+3%/+3%/+4%/+5%) do giá CGM của NT2 cao hơn 3% trong giai đoạn dự báo sau khi chúng tôi tăng 5% dự báo giá CGM toàn ngành (Vui lòng tham khảo Báo cáo Ngành Nhiệt điện của chúng tôi, ngày 16/05). 

Powered by Froala Editor