NKG – Lợi nhuận thấp trong quý 4/2023; KQKD năm tài chính 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Thép Nam Kim (NKG) báo cáo doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+5% QoQ & +4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 22 tỷ đồng (-5% QoQ, so với khoản lỗ ròng 414 tỷ đồng vào quý 4/2022).
  • Mảng kinh doanh cốt lõi của NKG đã cải thiện so với quý trước, với lợi nhuận từ HĐKD tăng 113% QoQ nhờ 1) sản lượng bán tôn mạ và ống thép tăng khoảng 7% QoQ và 2) biên lợi nhuận gộp tăng từ 0,8% vào quý 3/2023 lên 1,7%. Trong năm 2023, sản lượng bán tôn mạ và ống thép của NKG giảm 2% YoY.
  • Trong năm 2023, doanh thu đạt 18,6 nghìn tỷ đồng (-19% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 117 tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 125 tỷ đồng/ vào năm 2022). Do kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của NKG thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo của chúng tôi cho NKG, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD năm 2023 của NKG

Tỷ đồng

Q4 2022

Q3 2023

Q4 2023

QoQ

YoY

 2022

 2023

YoY

Dự báo 2023

2023/

Dự báo 2023

Doanh thu ròng

4.300

4.262

4.459

5%

4%

23.071

18.596

-19%

23.256

80%

Lợi nhuận gộp

-210

205

273

33%

N.M.

1.481

1.112

-25%

2.213

50%

Chi phí SG&A

-197

-170

-198

17%

1%

-1.388

-739

-47%

-1.291

57%

LN từ HĐKD 

-407

35

75

113%

N.M.

93

373

300%

922

40%

Thu nhập tài chính

47

79

43

-45%

-8%

303

230

-24%

260

89%

Chi phí tài chính

-101

-84

-89

5%

-12%

-503

-426

-15%

-403

106%

Chi phí lãi vay

-84

-60

-60

-1%

-29%

-262

-293

12%

-258

113%

Lãi/lỗ khác

0

0

0

N.M.

N.M.

0

0

N.M.

0

N.M.

LNTT 

-461

30

30

2%

N.M.

-107

177

N.M.

779

23%

LNST sau lợi ích CĐTS 

-414

24

22

-5%

N.M.

-125

117

N.M.

663

18%

Biên LN gộp

-4,9%

4,8%

6,1%

 

 

6,4%

6,0%

 

9,5%

 

Chi phí SG&A

4,6%

4,0%

4,4%

 

 

6,0%

4,0%

 

5,6%

 

Biên LN từ HĐKD 

-9,5%

0,8%

1,7%

 

 

0,4%

2,0%

 

4,0%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS

-9,6%

0,6%

0,5%

 

 

-0,5%

0,6%

 

2,8%

 

Nguồn: NKG, dự báo của Vietcap (cập nhật gần nhất vào ngày 22/02/2023)

Powered by Froala Editor