GAS [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +9,8%] - Sản lượng thấp và thách thức đối với LNG dự kiến ảnh hưởng đến lợi nhuận - Cập nhật
  • 2023-12-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu xuống còn 80.800 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS). Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 12% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027, tác động lớn hơn so với việc trì hoãn giải ngân vốn XDCB cho Kho cảng LNG Thị Vải - Giai đoạn 2 & 3. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 12% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tương ứng giảm 4%/14%/15% cho các năm 2023/24/25) chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm giả định về sản lượng khí/LNG, giá LPG và giá khí đầu ra cho các khu công nghiệp sau buổi gặp gỡ NĐT gần đây của GAS. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ giảm 21% YoY xuống còn 11,7 nghìn tỷ đồng do chúng tôi dự báo giá dầu Brent, dầu nhiên liệu (FO) và LPG lần lượt giảm 16%/10%/21% và GAS công bố LNST sơ bộ năm 2023 đạt 11,6 nghìn tỷ đồng. 

Powered by Froala Editor