FRT [MUA +28,6%] - Mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe với trung tâm tiêm chủng - Cập nhật
  • 2024-03-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 70% và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT). 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi tăng định giá chuỗi Long Châu (LC) thêm 80%. 

- Định giá cao hơn của chúng tôi đối với LC chủ yếu do chúng tôi thay đổi phương pháp định giá từ 100% chiết khấu dòng tiền sang kết hợp 50% chiết khấu dòng tiền và 50% phương pháp giá trên doanh thu (P/S). Với định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của LC, chúng tôi tin rằng việc bổ sung định giá P/S sẽ có hiệu quả trong việc phản ánh tiềm năng tăng trưởng của LC, đặc biệt khi LC vẫn đang trong giai đoạn mở rộng và chưa đạt được mức lợi nhuận ổn định. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh số bán hàng giai đoạn 2023-28 của LC là 24%. Chúng tôi cũng nâng dự báo tổng lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2026-33 của LC thêm 47% khi chúng tôi bổ sung dự báo cho dịch vụ tiêm chủng của LC. Chúng tôi dự báo chuỗi tiêm chủng sẽ đóng góp 12%/18% vào lợi nhuận ròng của LC vào năm 2028/2030.

Powered by Froala Editor