CTD - Ngừng theo dõi
  • 2024-04-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi ngừng theo dõi cổ phiếu CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) do bố trí lại nguồn lực nghiên cứu và phân tích. 

- Giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi là 43.300 đồng/CP và khuyến nghị gần nhất là BÁN, như đã phát hành trong Báo cáo Cập nhật ngày 02/6/2023. 

- Các dự báo và khuyến nghị trước đây của chúng tôi đối với cổ phiếu này sẽ không còn hiệu lực. 

- Chúng tôi lưu ý rằng CTD đã thay đổi thời điểm kết thúc năm tài chính từ ngày 31/12 sang ngày 30/6, có hiệu lực kể từ năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và kết thúc vào ngày 30/6/2023. Tuy nhiên, trong bảng trên, chúng tôi trình bày số liệu tóm tắt cho các năm dương lịch 2022 và 2023. 

Powered by Froala Editor