Cập nhật Vĩ mô - Thị trường lao động cải thiện nhưng vẫn còn nhiều bất ổn
  • 2024-04-16T00:00:00
  • Báo cáo vĩ mô

- Số lao động có việc làm trong Khu vực Dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng. Trong quý 1/2024, tổng số lao động có việc làm giảm 127.000 người so với quý trước (QoQ) trong quý 1/2024, đạt 51,3 triệu người (+174.100 người so với cùng kỳ - YoY). Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), số lao động có việc làm giảm là do yếu tố mùa vụ (ghi nhận trước đại dịch). Số lao động có việc làm trong Khu vực Công nghiệp & Xây dựng giảm 196.300 người QoQ, đạt 17 triệu người (-336.399 YoY), trong khi số lao động có việc làm trong Khu vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản đạt 13,8 triệu người, gần như không đổi so với quý trước (-65.400 YoY). Ngược lại, số lao động có việc làm trong Khu vực Dịch vụ (chiếm 40,0% tổng số lao động có việc làm) đã tăng thêm khoảng 72.400 người QoQ (+575.800 YoY). 

- Số người có việc làm chính thức tăng lên, trong khi số người có việc làm phi chính thức giảm. Trong quý 1/2024, số lao động có việc làm chính thức tiếp tục tăng khoảng 68.700 người QoQ, đạt 18,1 triệu người (-66.022 YoY), trong khi số lao động có việc làm phi chính thức giảm khoảng 195.800 người QoQ, xuống 33,3 triệu người (+240.100 YoY). Do đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức giảm 0,3%, xuống 64,8% trong quý 1/2024, mức thấp thứ 2 trong các quý 1 của 5 năm gần đây. 

- Tỷ lệ thất nghiệp giảm quý thứ 2 liên tiếp. Trong quý 1/2024, số người thất nghiệp tiếp tục giảm gần 10.400 người (+1.700 YoY), nâng tổng số người thất nghiệp lên 1,1 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,04% (-0,01 điểm % QoQ và gần như không đổi YoY) – mức thấp thứ 2 hàng quý kể từ đại dịch Covid- 19.


Powered by Froala Editor