BVH [PHTT +1,6%] - Tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến phục hồi chậm trong năm 2024; định giá đã phù hợp - Cập nhật
  • 2024-04-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,4% giá mục tiêu xuống còn  42.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH). 
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do số dư vốn chủ sở hữu thấp hơn dự kiến vào cuối năm 2023, dẫn đến giá trị sổ sách/cổ phiếu (BVPS) cho năm 2024 thấp hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi, mặc dù dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi gần như không đổi. 
  • Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do (1) thu nhập tài chính ròng tăng 3,6%, bù đắp cho (2) mức lỗ từ HĐKD bảo hiểm tăng 5,9% do chúng tôi giả định phí bảo hiểm giảm. 
  • Chúng tôi cho rằng BVH vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong năm 2023, BVH có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm Việt Nam.  

Powered by Froala Editor