BID [PHTT +6,1%] - Triển vọng lợi nhuận tích cực nhưng định giá hợp lý - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 16,8% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) lên 54.200 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng ~35% trong 3 tháng qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ việc (1) chúng tôi tăng 13,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tăng tương ứng 6,6%/10,4%/12,5%/13,7%/20,4% cho năm 2024/25/26/ 27/28) và (2) chúng tôi tăng giả định P/B mục tiêu của BID từ 2,2 lần lên 2,4 lần. 

- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 cao hơn chủ yếu được thúc đẩy bởi việc chúng tôi tăng 7,5% dự báo thu nhập lãi ròng (NII) sau khi chúng tôi điều chỉnh tăng giả định NIM trung bình, đặc biệt tập trung vào 3 năm cuối của giai đoạn dự báo khi chúng tôi tin rằng dự báo NIM trước đây của chúng tôi khá thận trọng trong bối cảnh các khoản cho vay bán lẻ năm 2023 tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Điều này bị ảnh hưởng một phần bởi việc chúng tôi giảm 5,8% dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lãi từ giao dịch ngoại hối) và tăng 7,5% dự báo chi phí dự phòng. Giả định trung bình của chúng tôi về chi phí tín dụng giai đoạn 2024-2028 đi ngang ở mức ~ 1,15%. 

Powered by Froala Editor