Báo cáo Trái phiếu tiền tệ - NHNN triển khai thêm biện pháp hỗ trợ tỷ giá
  • 2024-06-14T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Lượng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng trong tháng 5

- Trong tháng 5, lượng phát hành TPCP tăng 5,8% so với tháng trước (MoM), đạt 24,1 nghìn tỷ đồng sau khi giảm 30,1% trong tháng 4. Trong quý 2/2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 46,8 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 39,0% kế hoạch quý 2. Trong 5 tháng đầu năm 2024, KBNN đã phát hành 127 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 31,8% mục tiêu cả năm.

- Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTBN) tăng 7,9% MoM, đạt 9,9 nghìn tỷ đồng sau khi giảm 21,0% MoM trong tháng 4.

- Trong các phiên đấu giá mới nhất vào tháng 5, lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trên thị trường sơ cấp lần lượt là 1,8% (+19 điểm cơ bản MoM), 2,66% (+16 điểm cơ bản MoM) và 2,83% (+15 điểm cơ bản MoM). Trong khi đó, lợi suất trên thị trường thứ cấp thay đổi không đáng kể với lợi suất kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,04% (-5 điểm cơ bản MoM), 2,85% (+6 điểm cơ bản MoM) và 3,02% (+3 điểm cơ bản MoM).   

Powered by Froala Editor