Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN can thiệp giúp hạ nhiệt tỷ giá
  • 2024-05-15T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Lượng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) giảm mạnh sau khi tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng

- Kho bạc Nhà nước (KBNN) công bố kế hoạch phát hành 120 nghìn tỷ đồng TPCP trong quý 2/2024 (+50% so với lượng phát hành của quý I). Tính đến cuối tháng 4, KBNN đã hoàn thành 19,0% kế hoạch quý 2/2024 và 25,7% kế hoạch cả năm 2024.

- Trong tháng 4, lượng phát hành TPCP trên thị trường sơ cấp đạt 22,7 nghìn tỷ đồng, giảm 30,1% sau khi tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng vào tháng 3, chủ yếu do nhu cầu giảm (tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu giảm từ 1,3 lần trong tháng 3 xuống 0,7 lần trong tháng 4). Trong 4 tháng đầu năm 2024, KBNN đã phát hành 103,0 nghìn tỷ đồng TPCP (-26,3% YoY).

- Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTBN) giảm 21,0% so với tháng trước (MoM) xuống 8,7 nghìn tỷ đồng sau khi tăng 24,1% MoM trong tháng 3.

Powered by Froala Editor