VJC – Lợi nhuận từ HĐKD thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi; thu nhập khác hỗ trợ lợi nhuận – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • VJC công bố KQKD năm 2023 với doanh thu thuần đạt 62,5 nghìn tỷ đồng (2,5 tỷ USD; +56% YoY). Về LNST sau lợi ích CĐTS, VJC đã chuyển từ lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2022 thành lãi ròng 343 tỷ đồng trong năm 2023. Mức phục hồi mạnh này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, với doanh thu và LNST năm 2023 lần lượt hoàn thành 107% và 94% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2024 khi lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động năm 2023 của VJC thấp hơn kỳ vọng.
  • Trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 18,8 nghìn tỷ đồng (+49% YoY & +32% QoQ). LNST sau lợi ích CĐTS đạt 126 tỷ đồng (-6,5% QoQ), so với mức lỗ 2,4 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022.
  • Doanh thu vận tải hành khách của VJC tăng mạnh 96% YoY trong quý 4/2023, chủ yếu nhờ sự phục hồi từ mảng vận tải quốc tế. So với quý trước, doanh thu tăng 32%, phần lớn nhờ 5,4 nghìn tỷ đồng doanh thu bán và cho thuê lại (SALB) được ghi nhận trong quý 4/2023 (~30% doanh thu quý 4), so với không có giao dịch trong quý 3/2023. Diễn biến này đã bù đắp cho mức giảm 6% QoQ trong doanh thu vận tải (khoảng 70% doanh thu quý 4). 
  • Trong năm 2023, doanh thu vận tải của VJC tăng 71% YoY nhờ lượng khách tăng 23% (đạt 25,3 triệu khách), số chuyến bay tăng 15% (đạt 133.000 chuyến) và lượng hàng hóa vận chuyển tăng 73% (đạt 81.500 tấn).
  • Biên LN gộp giảm 926 điểm cơ bản QoQ trong quý 4/2023 xuống -0,5%, chủ yếu do biên LN gộp mảng vận tải giảm QoQ mà chúng tôi cho là do giá nhiên liệu tăng và nhu cầu vận tải trong nước giảm trong quý 4. Biên lợi nhuận hoạt động của VJC giảm 1.065 điểm cơ bản QoQ xuống -7,6%, với tổng chi phí SG&A tăng 65% QoQ trong quý 4/2023, chủ yếu do các chi phí quản lý khác cao bất thường, lên tới 460 tỷ đồng.
  • Biên LNST chỉ giảm 28 điểm cơ bản QoQ so với mức giảm 1.065 điểm cơ bản của biên LN từ HĐKD, chủ yếu do (1) thu nhập tài chính ròng khác là 1,5 nghìn tỷ đồng và (2) thu nhập ròng khác là 444 tỷ đồng.
  • Dòng tiền âm của hãng giảm trong năm 2023 so với năm 2022 với dòng tiền từ HĐKD (CFO) là -1,2 nghìn tỷ đồng (-48,8 triệu USD) trong năm 2023, so với -2,4 nghìn tỷ đồng (-97,6 triệu USD) vào năm 2022.

KQKD quý 4 và năm 2023 của VJC 

Tỷ đồng 

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

2023

YoY

2023/

Dự báo 2023 của Vietcap

Doanh thu 

12.607

18.797

49,1%

40.142

62.535

55,8%

107,1%

Vận tải

6.714

13.392

99,5%

30.171

51.503

70,7%

103,9%

Giao dịch máy bay

5.893

5.405

-8,3%

9.971

11.032

10,6%

124,8%

Lợi nhuận gộp

-3.670

-102

N.M.

-1.993

2.917

N.M.

74,3%

 Chi phí bán hàng 

-429

-766

78,6%

-936

-2.218

136,9%

101,7%

 Chi phí G&A

-191

-552

189,0%

-535

-1.129

111,3%

150,9%

LN từ HĐKD

-4.289

-1.420

N.M.

-3.464

-430

N.M.

N.M.

Thu nhập tài chính

1.828

2.718

48,6%

2.246

3.731

66,1%

293,0%

Chi phí tài chính

-1.103

-1.464

32,8%

-2.483

-3.051

22,9%

169,3%

Thu nhập ròng khác 

607

444

-26,9%

1.052

473

-55,1%

1.211,5%

LNTT

-2.957

277

N.M.

-2.649

722

N.M.

142,0%

LNST sau lợi ích CĐTS 

-2.447

126

N.M.

-2.263

343

N.M.

94,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp

-29,1%

-0,5%

 

-5,0%

4,7%

 

 

Biên LN từ HĐKD

-34,0%

-7,6%

 

-8,6%

-0,7%

 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS

-19,4%

0,7%

 

-5,6%

0,5%

 

 

Nguồn: VJC, Vietcap

Powered by Froala Editor