TDM - Lợi nhuận năm 2023 đạt 100% dự báo của chúng tôi; Lợi nhuận quý 4/2023 thấp chủ yếu do chi phí tài chính cao – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 192 tỷ đồng (+52% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 43 tỷ đồng (-41% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng TDM ghi nhận doanh thu bán vật tư 59 tỷ đồng trong quý 4/2023, dẫn đến doanh thu tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2023 thấp chủ yếu do doanh thu tài chính giảm YoY và chi phí tài chính tăng YoY. Doanh thu tài chính của TDM giảm 63% YoY trong quý 4/2023 do TDM ghi nhận thu nhập cổ tức từ CTCP Cấp nước Đồng Nai (HOSE: DNW) thấp hơn so với quý 4/2022. Ngoài ra, TDM còn ghi nhận 19 tỷ đồng chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào CTCP Cấp nước Gia Tân mà TDM nắm giữ 22,73% cổ phần, và CTCP Biwase Quảng Bình (trước đây là CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước DNP Quảng Bình) mà TDM nắm giữ 43,77% cổ phần.
  • Trong năm 2023, TDM ghi nhận doanh thu đạt 533 tỷ đồng (+11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 283 tỷ đồng (+29% YoY), lần lượt tương đương 110% và 100% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS là do TDM ghi nhận 94 tỷ đồng cổ tức năm 2022 từ CTCP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) trong quý 1/2023, so với không ghi nhận thu nhập cổ tức từ BWE trong năm 2022.
  • Chúng tôi ước tính LNST từ sản xuất nước đạt 171 tỷ đồng (-23% YoY) trong năm 2023, nguyên nhân là do 1) sản lượng nước thương phẩm giảm 1% YoY và 2) chi phí tài chính tăng 49% YoY. Sản lượng nước thương phẩm trong năm 2023 của TDM giảm 1% YoY xuống 68,4 triệu m3, hoàn thành 99% dự báo sản lượng của chúng tôi (69 triệu m3, đi ngang YoY). Trong năm 2023, TDM ghi nhận 24 tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản đầu tư, bao gồm 18 tỷ đồng chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào CTCP Cấp nước Gia Tân và 6 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào CTCP Biwase Quảng Bình.
  • Ban lãnh đạo TDM tự tin vào đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đang triển khai, trong đó công ty phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/CP. Số tiền thu được chủ yếu dành cho các giao dịch M&A. Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho TDM với giá mục tiêu là 44.600 đồng/CP.

KQKD quý 4/2023 và cả năm 2023 của TDM

Tỷ đồng

Quý 4/2023

YoY

2023

YoY

% dự báo 2023 của Vietcap

Sản lượng nước thương phẩm  (triệu m3)

19,1

2,4%

68,4

-1,4%

98,6%

Doanh thu

192

52,4%

533

11,2%

109,7%

Giá vốn hàng bán

-122

108,3%

-292

26,9%

114,3%

Chi phí khấu hao

-39

7,5%

-149

2,5%

95,0%

Lợi nhuận gộp

70

3,9%

241

-3,3%

104,6%

Chi phí SG&A

-4

76,4%

-14

38,5%

99,0%

Lợi nhuận từ HĐKD

66

1,2%

227

-5,1%

105,0%

Thu nhập tài chính

8

-63,1%

124

415,7%

108,1%

Chi phí tài chính

-26

157,4%

-48

48,8%

174,4%

Chi phí lãi vay

-5

-12,0%

-20

-7,8%

101,1%

Thu nhập/lỗ ròng khác 

0

N.M.

0

-82,1%

N.M.

LNTT

48

-37,8%

302

30,8%

99,8%

Chi phí thuế thu nhập

-4

50,6%

-19

77,2%

98,5%

LNST sau lợi ích CĐTS 

43

-41,2%

283

28,6%

99,9%

LNST từ sản xuất nước

43

-16,3%

171

-22,5%

99,9%

Nguồn: TDM, Vietcap

Powered by Froala Editor