TCB – Tín dụng tăng mạnh và NIM tăng trưởng hỗ trợ lợi nhuận cao – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

TCB đã công bố KQKD quý 1/2024 với TOI đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (31,9% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (38,3% YoY), lần lượt hoàn thành 26% và 30,5% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Lợi nhuận ròng tăng mạnh là do (i) NII và NFI tăng trưởng lần lượt đạt 30,2% và 35,7% YoY (bao gồm cả kinh doanh ngoại hối) và (ii) CIR cải thiện 7,3 điểm % YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi mức tăng 126% YoY trong chi phí dự phòng. Chúng tôi thấy có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của TCB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Tăng trưởng tín dụng hợp nhất quý 1/2024 đạt 7,1% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là khoảng 20%). Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 chủ yếu là do tăng trưởng cho vay cao, trong khi dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 1,3% QoQ.
  • Tăng trưởng cho vay quý 1/2024 cao chủ yếu nhờ cho vay doanh nghiệp (+12,4% QoQ) và cho vay BĐS (+10% QoQ), sản xuất & chế biến (+8% QoQ), ngân hàng, tài chính và bảo hiểm (khoảng gấp 3 lần QoQ từ mức cơ sở thấp) và khoa học & công nghệ (khoảng gấp 20 lần QoQ so với mức cơ sở thấp) là những động lực tăng trưởng chính. Trong khi đó, cho vay cá nhân tăng nhẹ, khoảng 0,24% QoQ. 
  • Tiền gửi khách hàng quý 1/2024 tăng 0,74% QoQ. Trong quý 1/2024, tỷ lệ CASA của TCB đã tăng lên 40,5% (+ 55 điểm cb QoQ; +8,5 điểm % YoY) so với dự báo của chúng tôi trong năm nay là khoảng 40%. Chúng tôi vẫn kỳ vọng tỷ lệ CASA của TCB sẽ được cải thiện trong những tháng tới do môi trường lãi suất thấp hiện tại.
  • NIM quý 1/2024 tăng 23 điểm cb YoY lên 4,35%, chủ yếu là do chi phí huy động vốn (COF) giảm YoY, nhanh hơn so với lợi suất IEY. Chúng tôi cho rằng COF quý 1/2024 giảm so với quý 1/2023 là do (1) tỷ lệ CASA tăng và (2) TCB điều chỉnh nguồn vốn để giảm chi phí trong bối cảnh lãi suất tiền gửi giảm.
  • NOII quý 1/2024 đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (+35,7% YoY), hoàn thành 27% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • CIR quý 1/2024 cải thiện 7,3 điểm % YoY, xuống còn 26,5% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 33,0% do TOI tăng 31,9% YoY, lớn hơn đáng kể mức tăng 3,4% YoY của OPEX.
  • Chất lượng tài sản vẫn được giữ nguyên QoQ với tỷ lệ nợ xấu là 1,17% trong quý 1/2024 (so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,10%). Tỷ lệ cho vay Nhóm 2 trong quý 1/2024 tăng nhẹ 24 điểm cb QoQ lên 1,13%. TCB đã sử dụng 964 tỷ đồng dự phòng trong quý 1 năm 2024 - tương đương với tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng là 0,18%.
  • Chi phí tín dụng quý 1/2024 là 0,87% (so với 0,76% vào năm 2023). Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ của TCB là 106% trong quý 1/2023 (+4 điểm % QoQ; -27 điểm % YoY).

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của TCB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

6.527

8.500

30,2%

Thu nhập ngoài lãi

2.773

3.762

35,7%

Chi phí dự phòng

(3.142)

(3.249)

3,4%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

6.158

9.013

46,4%

Chi phí dự phòng

(535)

(1.211)

126,5%

LNST sau lợi ích CĐTS  

4.497

6.221

38,3%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

10,7%

7,8%

-2,9 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

8,1%

0,7%

-7,4 điểm %

 

 

 

 

NIM

4,12%

4,35%

23 điểm cb

Lợi suất tài sản

8,67%

7,43%

-124 điểm cb

Chi phí huy động

5,03%

3,39%

-164 điểm cb

Tỷ lệ CASA *

32,0%

40,5%

8,5 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

32,9%

41,3%

8,4 điểm %

CIR

33,8%

26,5%

-7,3 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

0,87%

1,17%

30 điểm cb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

1,96%

1,13%

-83 điểm cb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

1,29%

1,45%

16 điểm cb

 Nguồn: TCB, Vietcap — * Tỷ lệ CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor