STB [MUA +37,1%] - Việc xử lý tài sản thế chấp sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2024-2026 - Cập nhật
  • 2024-06-03T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu cho STB ở mức 38.100 đồng/CP. Giá mục tiêu của chúng tôi không thay đổi do tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025, bù đắp cho (1) mức giảm 5,1% trong tổng LNST dự kiến của chúng tôi cho giai đoạn 2024-2028 (-2,2%/-15,6%/-2,2%/0,4% /-6,3% lần lượt trong năm 2024/25/26/27/28) và (2) P/B mục tiêu của chúng tôi giảm từ 1,1 lần xuống 1,0 lần.  

- Chúng tôi điều chỉnh giảm tổng thu nhập ròng giai đoạn 2024-2028 chủ yếu do (1) tổng thu nhập phí ròng (NFI) giảm 13,1% khi chúng tôi cho rằng phí bancassurance sẽ giảm trong giai đoạn 2024-2025, sau những thay đổi gần đây trong quy định phân phối bảo hiểm và (2) tổng thu nhập lãi ròng (NII) giảm 1,2% do chúng tôi kỳ vọng NIM trung bình giảm, ở mức 4,12% so với 4,16% trong Báo cáo cập nhật trước đây. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu 1 năm của STB xuống 1,0 lần do (1) triển vọng thận trọng về khả năng bán 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC trong ngắn hạn và (2) điều chỉnh giảm mức dự báo bền vững của ROE từ 19,4% xuống 18,9% theo dự báo lợi nhuận tổng hợp thấp hơn trong giai đoạn 2024-2028. 


Powered by Froala Editor