SSI – Thị phần môi giới giảm; lợi nhuận tăng mạnh trong quý 1/2024 – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-03T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Chứng khoán SSI (SSI) công bố KQKD hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận ròng đạt 764 tỷ đồng (+52% YoY), hoàn thành 25% dự báo năm tài chính 2024 của chúng tôi. Doanh thu hoạt động (được xác định bao gồm lãi nhưng không bao gồm lỗ mảng tự doanh) tăng 32,5% YoY lên 2 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024, hoàn thành 23% dự báo cả năm của chúng tôi, với lợi nhuận từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là động lực tăng trưởng chính, chiếm 46% tổng doanh thu hoạt động. Chúng tôi cho rằng điều này đến từ việc SSI phân bổ 60% tổng tài sản của công ty cho tài sản FVTPL, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 51,7% YoY trong quý 1/2024 – cao hơn mức tăng doanh thu hoạt động, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm 3,8 điểm % (69,8% trong quý 1/2024). Điều này chủ yếu do mức lỗ cao hơn từ FVTPL. Nhìn chung, KQKD của SSI phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • LNTT hợp nhất quý 1/2024 từ mảng tự doanh tăng 28% YoY và 33% QoQ, chiếm 54,2% LNTT của SSI.
  • Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) (bao gồm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm) giảm 5,7% YoY và 7,5% QoQ trong bối cảnh số dư HTM giảm và môi trường lãi suất thấp hơn.
  • Doanh thu mảng môi giới tăng 74,9% YoY trong quý 1/2024 sau khi giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (GTGDTB) tăng 2 lần YoY, từ 484 triệu USD trong quý 1/2023 lên 962 triệu USD trong quý 1/2024. So với quý trước, doanh thu mảng môi giới tăng 20% QoQ trong quý 1/2024. Tỷ lệ hoa hồng môi giới duy trì ở mức 0,18% trong 5 quý qua. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính thị phần môi giới của SSI trên cả 3 sàn giao dịch đã giảm xuống 8,8% trong quý 1/2024 từ mức 9% trong quý 4/2023 và 10,8% trong quý 1/2023. SSI gần đây đã triển khai chương trình miễn phí phí môi giới cho khách hàng mới trong 1 năm, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ có tác động tích cực đến thị phần môi giới của SSI trong khoảng thời gian còn lại của năm. 
  • Trong quý 1/2024, dư nợ cho vay ký quỹ của SSI tăng 68% YoY và 16% QoQ do môi trường lãi suất thấp và diễn biến tích cực của thị trường, điều mà chúng tôi cho rằng có thể khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều đòn bẩy hơn.

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của SSI

Tỷ đồng 

Quý 1/2023 

Quý 1/2024 

YoY 

Doanh thu hoạt động  

         1.489  

         1.973  

32,5% 

Lãi từ FVTPL 

            688  

            910  

32,3% 

Lãi từ HTM 

            112  

            106  

-5,7% 

Lãi từ AFS 

                0,1  

                2  

2828,9% 

Doanh thu cho vay ký quỹ 

            338  

            447  

32,0% 

Doanh thu môi giới 

            257  

            449  

74,9% 

Tỷ lệ hoa hồng môi giới 

                0,18%  

                0,18%  

1,0% 

Doanh thu IB  

              18  

                9  

-51,6% 

Khác 

              76  

              50  

-33,9% 

Chi phí hoạt động  

            393  

            596  

51,7% 

Lỗ từ FVTPL 

              73  

            167  

127,8% 

Chi phí từ môi giới  

            252  

            348  

37,8% 

Khác  

              67  

              82  

21,5% 

LN gộp từ HĐKD  

         1.097  

         1.377  

25,5% 

Thu nhập tài chính  

              19  

              40  

109,2% 

Lãi từ công ty liên kết/ thoái vốn 

                9  

              22  

150,7% 

Chi phí tài chính  

            422  

            391  

-7,3% 

Chi phí đi vay 

            392  

            383  

-2,3% 

Chi phí G&A 

              77  

              83  

8,7% 

LN ròng khác 

                0,4  

                0,5  

12,7% 

LNTT 

            618  

            943  

52,6% 

LNST  

            503  

            764  

52,0% 

Dư nợ cho vay ký quỹ 

       11.118  

       17.570  

58,0% 

Biên LN gộp % 

73,6% 

69,8% 

-3,8 điểm % 

Biên LN ròng % 

33,8% 

38,7% 

5,0 điểm %

Nguồn: SSI, Vietcap (đơn vị bằng tỷ đồng trừ khi nêu rõ) 

 

Powered by Froala Editor