SSI – Kết quả lợi nhuận quý 1/2024 tích cực, sản phẩm mới trong dịch vụ quản lý danh mục đầu tư – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tại TP.HCM vào ngày 25/4. Nội dung chính của cuộc họp bao gồm (1) nhìn lại KQKD năm 2023, (2) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, (3) thông qua phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, (4 ) thông qua việc tiếp tục phương án tăng vốn và (5) bầu 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
  • Phiên hỏi đáp tập trung vào (1) kế hoạch kinh doanh thận trọng năm 2024 của SSI, (2) kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn, (3) tiến độ phát hành riêng lẻ và (4) năng lực về mặt công nghệ khi KRX đi vào hoạt động.
  • ĐHCĐ đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 8.112 tỷ đồng (+11% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 8.433 tỷ đồng (+18% YoY) và LNTT hợp nhất là 3.398 tỷ đồng (+19% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 3.811 tỷ đồng (+34% YoY).
  • Doanh thu hợp nhất quý 1/2024 của SSI đạt 2.022 tỷ đồng (đi ngang QoQ & +34% YoY), và LNTT đạt 943 tỷ đồng (+46% QoQ & +53% YoY). Kết quả này phù hợp với dự báo của chúng tôi, lần lượt hoàn thành 24% và 25% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • SSI đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 2,8%).
  • Cổ đông bầu lại ông Nguyễn Hồng Nam và ông Phạm Viết Muôn làm TV HĐQT và TV HĐQT độc lập của SSI nhiệm kỳ 2024-2029.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho SSI với giá mục tiêu là 37.300 đồng/cổ phiếu.

Quản lý danh mục đầu tư là chiến lược phát triển dài hạn của SSI trong 10 năm tới. SSI nhận định đây là thị trường đầy tiềm năng với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở tầng lớp trung lưu đến thượng lưu và nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng ở mọi phân khúc khách hàng. Hiện tại, Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư và Ủy thác đầu tư SSI dành cho khách hàng có tài sản trên 2 tỷ đồng đang phát triển tốt trong khi dịch vụ quản lý tài sản dành cho khách hàng đại chúng (tên iFollow) vừa ra mắt trên ứng dụng giao dịch của SSI. Dịch vụ iFollow cho phép tất cả khách hàng sao chép danh mục đầu tư của chuyên gia.

Chúng tôi cho rằng những tiến triển này sẽ có tác động tích cực đến doanh thu phí của SSI khi phí hoa hồng môi giới chịu áp lực cạnh tranh không phí. Các khoản phí trong sản phẩm iFollow bao gồm (1) 0,15% phí giao dịch và (2) 20% lợi nhuận đầu tư nếu vượt 10%/năm.

Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2023. SSI vừa hoàn tất phát hành 10 triệu ESOP ngày 16/4/2024 và trình UBCKNN phương án phát hành quyền 151 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 100:10) cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Về phương án phát hành riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% sẽ thực hiện trong giai đoạn 2024-2025.

Powered by Froala Editor