SIP [KHẢ QUAN +13,7%] - Doanh số cho thuê đất KCN sẽ phục hồi trong năm 2024; quỹ đất còn lại đáng kể - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 25% giá mục tiêu cho SIP lên 104.000 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cổ phiếu SIP đã tăng 47% so với đầu năm. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) định giá cho mảng KCN tăng 12% do ước tính chi phí XDCB giảm so với dự báo trước đó của chúng tôi và (2) loại bỏ mức chiết khấu 15% đối với RNAV ước tính của chúng tôi cho SIP. 

- Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS đạt 915 tỷ đồng, giảm 4% YoY. Mức giảm YoY này chủ yếu do thu nhập tài chính ngoài cốt lõi dự kiến giảm. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng 10%, nhờ doanh số cho thuê đất KCN tăng mạnh (đạt 50 ha so với khoảng 21 ha vào năm 2023) và đóng góp từ mảng nhà xưởng xây sẵn và năng lượng mặt trời. 


Powered by Froala Editor