QTP [MUA +25,5%] - Thành phần cố định cao hơn, lợi thế chi phí thấp thúc đẩy lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) thêm 19% lên 19.400 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị của chúng tôi từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo cao hơn 15,9% của chúng tôi (+1,6%/+28,1%/+14,6%/+16,4%/+16,6% vào các năm 2024/25/26/27/28F) và (2) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025. 

- Chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS do (1) chúng tôi tăng thành phần cố định của Hợp đồng mua bán điện (PPA) thêm 5%, điều mà trước đây chúng tôi ước tính thấp và (2) chúng tôi nâng dự báo giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) sau Báo cáo Cập nhật Ngành Nhiệt điện, ngày 16/5/2024. Những yếu tố này bù đắp nhiều hơn cho chi phí bảo trì và các chi phí khác cao hơn dự kiến của chúng tôi vào năm 2024 như đã giải thích tại ĐHCĐ năm 2024 của QTP. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo sẽ tăng 38% YoY vào năm 2024, nhờ (1) sản lượng điện thương phẩm tăng 1% YoY và (2) giá bán trung bình tăng 2% YoY, (3) chi phí khấu hao ước tính của chúng tôi giảm 284 tỷ đồng và (4) chi phí lãi vay giảm 67% YoY. Trong quý 1/2024, QTP ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt mức cao 227 tỷ đồng (+57% YoY).

Powered by Froala Editor