QTP – LNST quý 1 tăng 57% YoY, vượt dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) công bố KQKD quý 1/2024 khả quan với doanh thu đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 227 tỷ đồng (+57% YoY). KQKD khả quan chủ yếu nhờ (1) sản lượng điện thương phẩm tăng 8% YoY, cùng với (2) chi phí nguyên liệu trung bình ước tính giảm 10% YoY và (3) chi phí khấu hao giảm 33% YoY.
  • KQKD quý 1/2024 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, lần lượt hoàn thành 24% và 27% dự báo doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024. Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo cao hơn dự kiến do chi phí nguyên liệu trung bình thấp hơn dự kiến cũng như sản lượng sản xuất cao hơn dự kiến. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của QTP, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Chi phí nguyên liệu trung bình giảm so với cùng kỳ ghi nhận tại các công ty nhiệt điện than thuộc danh mục theo dõi chúng tôi cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng trong dự báo lợi nhuận của chúng tôi. Trong quý 1/2024, chúng tôi ước tính chi phí nguyên liệu trung bình cho PPC, QTP và HND (Không đánh giá) lần lượt giảm 4%/10%/25% YoY. Hiện tại, chúng tôi dự báo giá than trộn sẽ giảm 6% YoY trong năm 2024. Đối với PPC, điều này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với QTP, việc chi phí nguyên liệu giảm đáng kể hơn tương ứng tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi.

Triển vọng lợi suất cổ tức cao (10-12%). Theo tài liệu ĐHCĐ năm 2024, QTP nâng kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lên 1.500 đồng/cổ phiếu. Mặc dù trên cơ sở sơ bộ, mức cổ tức này thấp hơn một chút so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 1.886 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đang chờ tỷ lệ cổ tức cuối cùng được thông qua trong ĐHCĐ sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, QTP đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 1.036 đồng/cổ phiếu (bao gồm 750 đồng/cổ phiếu bằng lợi nhuận giữ lại năm 2023 và 286 đồng/cổ phiếu bằng cách tái phân bổ quỹ đầu tư phát triển). Điều này tương ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 còn lại là 464 đồng/cổ phiếu. Năm 2024, QTP dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 1.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn dự báo của chúng tôi là 1.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này là thận trọng vì cho đến thời điểm hiện tại, QTP thường tăng cổ tức bằng tiền mặt cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. QTP ban đầu phát hành cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu, tăng lên 1.600 đồng/cổ phiếu vào năm 2021, 2.250 đồng/cổ phiếu vào năm 2022 và hiện nay là 1.500 đồng/cổ phiếu vào năm 2023 (theo cơ sở sơ bộ).

KQKD quý 1/2024 của QTP

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY %

% dự báo 2024 của Vietcap

Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)

1.657

1.796

8%

25%

Chênh lệch giá (VND/kWh)

363

369

2%

110%

Giá bán trung bình (VND/kWh)

1.807

1.676

-7%

97%

Chi phí nguyên liệu trung bình (VND/kWh)

1.445

1.307

-10%

94%

Doanh thu

2.995

3.010

0%

24%

  Giá vốn hàng bán

-2.817

-2.726

-3%

24%

  - Trong đó, chi phí khấu hao

-226

-152

-33%

25%

  - Trong đó, chi phí bảo trì & các chi phí khác

-134

-160

20%

53%

Lợi nhuận gộp

178

284

59%

27%

  Chi phí quản lý

-21

-23

6%

19%

Lợi nhuận từ HĐKD

157

261

67%

28%

Thu nhập tài chính

15

0

-99%

2%

Chi phí tài chính

-19

-9

-55%

45%

        Trong đó, chi phí lãi vay

-19

-6

-69%

32%

LNTT

152

252

66%

27%

  Chi phí thuế doanh nghiệp

-8

-25

231%

27%

LNST báo cáo

144

227

57%

27%

Nguồn: QTP, Vietcap

Powered by Froala Editor