PVS [KHẢ QUAN +18,0%] - Ban lãnh đạo kỳ vọng dự án Lô B sẽ nhận được quyết định đầu tư cuối cùng vào quý 2/2024 - Cập nhật
  • 2024-02-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống 42.600 đồng/CP và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do chúng tôi giảm 3% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng -11%/+2%/-3% cho các năm 2024/2025/2026F).

- Dự báo thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn (để chuẩn bị cho các dự án sắp tới) và lợi nhuận từ liên doanh FSO/FPSO thấp hơn ảnh hưởng đến giả định biên lợi nhuận gộp cao hơn một chút của chúng tôi đối với hợp đồng EPCI #1 của dự án Lô B. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 27% YoY do chúng tôi dự phóng doanh thu mảng cơ khí & xây dựng (M&C) sẽ tăng 69% YoY, nhờ sự phục hồi của hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) trong nước, đóng góp từ các dự án điện gió mới ngoài khơi và giả định biên lợi nhuận gộp tăng lên 3,5% so với 1,4% vào năm 2023.

Powered by Froala Editor