PLX [MUA +20,2%] - Các điều chỉnh trong quy định xăng dầu sẽ thúc đẩy lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-05-28T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

•    Chúng tôi tăng 20% giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) lên 44.500 đồng/cổ phiếu và nâng đánh giá từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2024-28 cao hơn 14% (thay đổi tương ứng +2%/+20%/+19%/+17%/+12% cho năm 25/2024/26/ 27/28) và (2) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. 

•    Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn của chúng tôi đến từ (1) dự báo sản lượng cao hơn 3,4% cho giai đoạn 2024-28, vì chúng tôi kỳ vọng các quy định chặt chẽ hơn sẽ giúp PLX duy trì thị phần cơ sở ở mức cao và (2) lợi nhuận gộp/lít cao hơn 12,3% dựa trên KQKD quý 1, và chúng tôi kỳ vọng nghị định mới sẽ mang lại lợi ích cho PLX thông qua việc trao quyền cho các thương nhân phân phối xăng dầu tự định giá bán lẻ xăng dầu. 

Powered by Froala Editor