PHR [MUA +20,0%] - Tiến độ chuyển đổi đất cao su sẽ tăng tốc từ năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho PHR từ KHẢ QUAN lên MUA và điều chỉnh tăng 38% giá mục tiêu lên 73.700 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do chúng tôi kỳ vọng việc chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp sẽ diễn ra nhanh hơn và rộng rãi hơn so với dự báo trước đây, dựa trên việc dự thảo Quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện và phê duyệt gần đây. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 35% YoY xuống 401 tỷ đồng chủ yếu do thu nhập từ bồi thường và bàn giao đất KCN giảm YoY. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 sẽ tăng 94% YoY do chúng tôi kỳ vọng KCN Tân Lập 1 sẽ bắt đầu mở bán và bàn giao từ năm 2025. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 10% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 chủ yếu do phần lớn khoản bồi thường từ việc cho thuê đất KCN của VSIP III trong năm 2022 đã được ghi nhận vào quý 4/2023, sớm hơn so với dự kiến trước đây của chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2025. 


Powered by Froala Editor