NVL – Lãi ròng trong năm 2023 nhờ khoản lợi nhuận bất thường trong quý 4 – Báo Cáo KQKD
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (NVL) báo cáo KQKD quý 4/2023 trái chiều với doanh thu giảm 37% YoY còn 2,0 nghìn tỷ đồng nhưng LNST sau lợi ích CĐTS gấp 12 lần YoY đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh trị giá 415 tỷ đồng và thu tiền phạt vi phạm hợp đồng trị giá 791 tỷ đồng trong quý.
  • Trong năm 2023, doanh thu của NVL đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (-57% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 805 tỷ đồng (-63% YoY) so với khoản lỗ ròng trị giá 841 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 nhờ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong quý 4.
  • Giá trị trái phiếu: Vào cuối năm 2023, tổng nợ vay của NVL đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; với số dư trái phiếu doanh nghiệp là 38,6 nghìn tỷ đồng, giảm 5,6 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong vòng 12 tháng là 16,2 nghìn tỷ đồng.
  • Số dự tiền mặt: Tổng tiền mặt (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) đạt 3,46 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023 – ổn định so với cuối quý 3/2023 nhưng giảm 5,5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2022.

KQKD năm 2023 của NVL

T đồng

Q4 2022 

Q4 2023 

YoY 

2022 

2023 

YoY 

Doanh thu thun

3.240

2.028

-37%

11.134

4.759

-57%

LN gp

994

554

-44%

4.251

1.373

-68%

Chi phí bán hàng

-267

-149

-44%

-960

-293

-70%

Chi phí G&A

-356

-496

39%

-1.536

-1.531

0%

LN t HĐKD

371

-91

N.M.

1.755

-451

N.M.

Thu nhp tài chính

900

1.825

103%

5.005

5.741

15%

Chi phí tài chính

-670

-251

-63%

-4.149

-3.856

-7%

  • Chi phí lãi vay

-204

-143

-30%

-844

-324

-62%

Thu nhp ngoài HĐKD khác

-1

572

N.M.

1.367

724

-47%

Lãi (l) t CTLK

5

-1

N.M.

4

5

27%

LNTT

605

2.055

240%

3.982

2.162

-46%

LNST

128

1.642

13x

2.182

685

-69%

LNST sau li ích CĐTS 

137

1.646

12x

2.162

805

-63%

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN g

30,7%

27,3%

 

38,2%

28,9%

 

Chi phí SG&A trong % DT 

-19,2%

-31,8%

 

-22,4%

-38,3%

 

Biên LN t HĐKD

11,4%

-4,5%

 

15,8%

-9,5%

 

Thuế sut thc tế

78,9%

20,1%

 

45,2%

68,3%

 

Biên LNST sau li ích CĐTS 

4,2%

81,2%

 

19,4%

16,9%

 

Nguồn: Báo cáo tài chính quý 4/2023 của NVL, Vietcap tổng hợp

 

Powered by Froala Editor