NVL – Báo cáo lỗ trong quý 1/2024 sau khi ghi nhận lãi trong nửa cuối năm 2023 – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ
 • 2024-05-02T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) báo cáo KQKD quý 1/2024 với doanh thu tăng 15% YoY đạt 697 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tăng lên 567 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 377 tỷ đồng trong quý 1/2023 chủ yếu do thu nhập tài chính giảm (chủ yếu là thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh) và chi phí thuế cao hơn trong quý.
 • Kỳ hạn trái phiếu: Vào cuối quý 1/2024, tổng dư nợ vay của NVL là 58,2 nghìn tỷ đồng; trong đó, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp lên tới 38,2 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ dự kiến đáo hạn trong vòng 12 tháng là 35,0 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp lên tới 22,3 nghìn tỷ đồng.
 • Số dư tiền mặt: Tổng tiền mặt (bao gồm cả tiền gửi ngắn hạn) vào cuối quý 1/2024 lên tới 3,17 nghìn tỷ đồng, trong đó 75 tỷ đồng được thế chấp cho các khoản vay ngân hàng và 626 tỷ đồng được các ngân hàng quản lý theo mục đích vay vốn cho từng dự án.
 • Tại ĐHCĐ của NVL được tổ chức vào ngày 25/4, cổ đông thông qua các đề xuất của HĐQT bao gồm:
 • Kế hoạch năm 2024: Doanh thu thuần năm 2024 là 32,6 nghìn tỷ đồng (+585% YoY) và LNST là 1,08 nghìn tỷ đồng (+122% YoY).
 • Kế hoạch phát hành cổ phiếu : Các cổ đông đã thông qua ESOP năm 2024 tại ĐHCĐ 2024, trong khi các phương án phát hành quyền, phát hành riêng lẻ và ESOP 2023 đã được thông qua vào tháng 12/2023 và dự kiến thực hiện vào năm 2024 vẫn được giữ nguyên. Nếu kế hoạch phát hành quyền và phát hành riêng lẻ được đăng ký đầy đủ ở mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, NVL có thể huy động tổng cộng 13,7 nghìn tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu để cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ đến hạn và phát triển dự án. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu như sau:
 1. Phát hành quyền: Phát hành tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu (60% cổ phiếu lưu hành hiện tại) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành quyền là 10:6 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có thể mua tối đa 6 cổ phiếu mới). Việc phát hành quyền sẽ được ưu tiên hàng đầu, trước bất kỳ đợt chào bán nào khác.
 2. Phát hành riêng lẻ: Phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu (10,2% cổ phiếu lưu hành hiện tại) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 3. ESOP 2023: Phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian hạn chế giao dịch trong một năm.
 4. ESOP 2024: Phát hành tối đa 3,5% số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian hạn chế giao dịch trong một năm. Phương án phát hành dự kiến thực hiện đến cuối năm 2025 – kế hoạch mới được thông qua tại ĐHCĐ năm thường niên 2024.

KQKD quý 1/2024 của NVL 

Tỷ đồng 

Q1 2023 

Q1 2024 

YoY 

Doanh thu thuần

604

697

15%

Lợi nhuận gộp

149

190

27%

Chi phí bán hàng

-37

-54

44%

Chi phí quản lý

-304

-325

7%

Lợi nhuận từ HĐKD

-192

-189

N.M.

Thu nhập tài chính

920

640

-30%

Chi phí tài chính

-823

-773

-6%

 • Chi phí lãi vay

-158

-75

-52%

Thu nhập ngoài cốt lõi khác

7

107

1418%

Lãi (lỗ) từ công ty LKLD

1

1

18%

LNTT

-87

-214

N.M.

LNST

-410

-601

N.M.

LNST sau lợi ích CĐTS

-377

-567

N.M.

  

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

24,7%

27,2%

 

Chi phí SG&A/doanh thu

56,4%

54,3%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD

-31,8%

-27,1%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS

-62,4%

-81,3%

 

Nguồn: NVL, Vietcap tổng hợp

Powered by Froala Editor