MBB – NIM giảm, chi phí tín dụng gây áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) công bố KQKD hợp nhất quý 1/2024 với LNTT đạt 5,8 nghìn tỷ (-11% YoY), hoàn thành 19% dự báo cả năm của chúng tôi. Thu nhập bất thường từ kinh doanh chứng khoán đã hỗ trợ lợi nhuận. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo của chúng tôi do chất lượng tài sản và NIM giảm sâu hơn dự kiến.

  • Tăng trưởng tín dụng hợp nhất quý 1/2024 đạt 0,3%, đến từ (1) tăng trưởng cho vay đạt 0,7% và (2) lượng trái phiếu doanh nghiệp của MBB giảm 4,4% so với quý 4/2023. Tính đến quý 1/2024, trái phiếu doanh nghiệp chiếm 5,6% tổng mức cho vay của MBB (so với mức 9,2% tính đến quý 4/2022). Ngoài ra, mức cho vay đối với các doanh nghiệp BĐS chiếm 7,4% tổng danh mục cho vay của MBB (so với 4,6% trong năm 2022).
  • Tiền gửi khách hàng quý 1/2024 giảm 1,5%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của quý 1/2024 đạt 36,6% (-3,6 điểm % QoQ) so với mục tiêu của ngân hàng là khoảng 40% trong năm nay. 
  • NIM quý 1/2024 đạt 4,05% (-25 điểm % QoQ) thấp hơn mức dự báo cả năm của chúng tôi là 4,83%. Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 của MBB đi ngang sau khi tăng mạnh trong quý 4/2023. Thu nhập lãi giảm trong 3 quý gần nhất. Chúng tôi cho rằng điều này 1 phần có thể là do MBB giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng như ban lãnh đạo đã chia sẻ trong ĐHCĐ gần đây. Ngân hàng kỳ vọng tăng áp lực lãi suất cho vay của MBB trong kế hoạch cuối năm 2024.
  • Ngoài ra, chúng tôi cho rằng (1) việc giảm tỷ trọng cho vay bán lẻ (45% trong quý 1/2024 so với 48% trong năm 2022) và (2) tiếp tục hình thành nợ xấu có thể là trở ngại đối với NIM của ngân hàng.
  • Thu nhập ngoài lãi quý 1/2024 đạt 3 nghìn tỷ đồng, tăng 73% YoY (+14% QoQ) và hoàn thành 30% dự báo cả năm của chúng tôi do thu nhập bất thường đạt 1,1 nghìn tỷ đồng từ hoạt động giao dịch chứng khoán kinh doanh. Trong khi đó, thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng trong quý 1/2024 đạt 945 tỷ đồng tăng 37% YoY nhưng giảm 35% QoQ chủ yếu do thu nhập từ phí bảo hiểm thấp.
  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập hợp nhất quý 1/2024 đạt 29,2% thấp hơn so với dự báo cả năm của chúng tôi là 31%. Tại ĐHCĐ gần đây của MBB, bản lãnh đạo đã đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ chi phí/thu nhập dưới mức 30%.
  • Chỉ số nợ xấu tăng mạnh trong quý 1/2024. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất quý 1/2024 tăng 88 điểm % QoQ lên 2,40% (so với mức dự báo cả năm của chúng tôi là 1,5%) trog khi tỷ lệ cho vay Nhóm 2 tương đối ổn định ở mức 2,29% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2%).
  • Chi phí dự phòng quý 1/2024 tăng 46% YoY (670% QoQ) từ mức cơ sở thấp và vượt dự báo của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng MBB là một trong số ít ngân hàng báo cáo chi phí dự phòng giảm YoY trong năm 2023. Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng quý 1/2024 là 1,28% (so với 1,08% trong năm 2023). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm 80,1 % (so với 117% năm 2023). MBB đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ đạt trên 100% trong dài hạn.

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của MBB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

         10.227 

          9.062 

-11,4%

Thu nhập ngoài lãi

            1.703 

           2.954 

73,5%

Chi phí dự phòng

        (3.568)

         (3.514)

-1,5%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

           8.362 

           8.502 

1,7%

Chi phí dự phòng

         (1.850)

        (2.707)

46,4%

LNST sau lợi ích CĐTS  

           5.024 

           4.533 

-9,8%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

4,5%

0,7%

-3,8 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

2,0%

-1,5%

-3,5 điểm %

 

 

 

 

NIM

5,73%

4,05%

-169 điểm cb

Lợi suất tài sản

9,74%

7,26%

-248 điểm cb

Chi phí huy động

4,61%

3,73%

-88 điểm cb

Tỷ lệ CASA *

35,5%

36,6%

1,1 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

36,6%

37,8%

1,2 điểm %

CIR

29,9%

29,2%

-0,7 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1,76%

2,49%

73 điểm cb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

3,46%

2,29%

-117 điểm cb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

1,13%

0,98%

-16 điểm cb

Nguồn: MBB, Vietcap — * Tỷ lệ CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

 

Powered by Froala Editor