LPB – Tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với mức toàn hệ thống, chi phí dự phòng thấp hơn dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

LPB công bố KQKD quý 1/2024 với TOI đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+42,9% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+84,9% YoY), lần lượt hoàn thành 26% và 35% dự báo năm 2024 của chúng tôi. KQKD của ngân hàng vượt kỳ vọng của chúng tôi, mà nguyên nhân một phần là do (1) thu nhập phí khác cao hơn dự kiến, tăng 2,6 lần YoY trong quý 1/2024, (2) chi phí hoạt động thấp hơn dự kiến và (3) chất lượng tài tốt hơn sản hơn kỳ vọng. Chúng tôi nhận thấy dự báo lợi nhuận của LPB sẽ tăng nhẹ trong khi chờ thêm đánh giá chi tiết về mức tăng trưởng tín dụng của LPB.

  • Tăng trưởng cho vay quý 1/2024 đạt 11,7% QoQ – vượt kỳ vọng của chúng tôi và cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là khoảng 1%. Chúng tôi lưu ý rằng trong quý 1/2024, LPB chủ yếu phân phối tín dụng cho doanh nghiệp trong khi cho vay bán lẻ giảm 4% QoQ. Các ngành trọng tâm của LPB trong quý 1/2024 là bán buôn, xây dựng, lưu trú và giải trí. Động thái này khác với tầm nhìn của LPB là tiếp tục nhắm đến khu vực nông thôn và phân khúc bán lẻ. 
  • Tăng trưởng tiền gửi quý 1/2024 đạt 10,4% QoQ, khá phù hợp với tốc độ tăng trưởng cho vay. Tỷ lệ CASA của LPB được cải thiện lên 10,7% (+1,0 điểm % QoQ và +5,4 điểm % YoY).
  • NIM quý 1/2024 đạt 3,57% (+14 điểm cb YoY), cao nhẹ so với kỳ vọng cả năm của chúng tôi là 3,43%. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên bao gồm (1) LPB điều chỉnh nguồn vốn để giảm chi phí trong bối cảnh lãi suất tiền gửi giảm và (2) tỷ lệ CASA tăng, cao hơn đáng kể so với (3) mức giảm trong lợi suất tài sản do tỷ trọng cho vay doanh nghiệp và ngắn hạn tăng.
  • Trong quý 1/2024, NOII đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (+181,6% YoY), hoàn thành 30,8% dự báo cả năm của chúng tôi.  NOII tăng mạnh, chủ yếu được thúc đẩy bởi NFI thuần tăng 262% YoY, trong đó, LPB ghi nhận thu nhập phí bất thường khác đạt 750 tỷ đồng trong quý 1/2024 so với chỉ 57 tỷ đồng trong quý 1/2023.
  • Trong quý 1/2024, CIR giảm 12,2 điểm % YoY xuống 30,7% do TOI tăng 42,9% YoY, cao hơn đáng kể so với mức tăng 2,4% YoY của OPEX. Theo dữ liệu của ngân hàng, tổng số nhân viên của LPB giảm 12,4% YoY.
  • LPB báo cáo chất lượng tài sản cải thiện theo QoQ và YoY, với tỷ lệ nợ xấu cộng dồn nợ xấu đã xử lý giảm 149 điểm cb QoQ và 56 điểm cb YoY, xuống 1,39% trong quý 1/2024 so với dự báo của chúng tôi là 2,00%. Chúng tôi lưu ý rằng số dư nợ xấu cộng dồn nợ xấu đã xử lý đã giảm 7,3% QoQ trong quý 1/2024.
  • Chi phí tín dụng hàng năm trong quý 1/năm 2024 là 0,28% (so với 0,37% trong quý 1/2023 và 2,24% trong quý 4/2023). Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của LPB trong quý 1/2024 là 88,9% (-4,8 điểm % QoQ; -22 điểm % YoY).

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của LPB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

 2.774 

 3.464 

24,9%

Thu nhập ngoài lãi

 360 

 1.013 

181,6%

Chi phí từ HĐKD

 (1.344)

 (1.376)

2,4%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

 1.790 

 3.101 

73,3%

Chi phí dự phòng

 (224)

 (215)

-4,1%

LNST sau lợi ích CĐTS  

 1.243 

 2.299 

84,9%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

2,8%

11,7%

8,9 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

5,3%

10,4%

5,1 điểm %

 

 

 

 

NIM

3,43%

3,57%

14 điểm cb

Lợi suất tài sản

9,39%

8,35%

-104 điểm cb

Chi phí huy động

6,55%

5,33%

-122 điểm cb

Tỷ lệ CASA *

5,3%

10,7%

5,4 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

6,5%

10,8%

4,3 điểm %

CIR

42,9%

30,7%

-12,2 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1,45%

1,39%

-6 điểm cb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

1,99%

0,80%

-119 điểm cb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

1,19%

1,00%

-19 điểm cb

Nguồn: LPB, Vietcap — *Tỷ lệ CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor