LPB [KÉM KHẢ QUAN -15,7%] - Lợi nhuận kỳ vọng phục hồi nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM cao hơn - Cập nhật
  • 2024-01-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu (TP) cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) thêm 7,9% lên 13.700 đồng nhưng vẫn duy trì khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN. Chúng tôi cho rằng LPB đang được định giá khá cao với mức P/B năm 2024 là 1,1x so với mức trung vị của các ngân hàng là 1,0x, và ROE năm 2024 là 12,2% so với mức trung vị của các ngân hàng là 20,6%. 
  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024 và (2) điều chỉnh giảm giả định của chúng tôi về chi phí vốn chủ sở hữu của LPB do cập nhật hệ số beta. Diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi mức giảm tổng cộng 2,9% trong dự báo của chúng tôi cho LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (với mức điều chỉnh lần lượt là 2,9%/5,5%/-0,7%/-7,2%/-7,6% cho năm 2023/2024/2025/2026/2027). 

Powered by Froala Editor