KBC – Doanh số cho thuê đất KCN duy trì trong năm 2024, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-03-28T00:00:00
  • Nhận định thị trường

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 28/03/2024. Những ghi nhận chính của chúng tôi bao gồm:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Các cổ đông đã phê duyệt kế hoạch năm 2024 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 9 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 4 nghìn tỷ đồng, lần lượt tương đương 115% và 172% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa dự báo của chúng tôi và kế hoạch của KBC chủ yếu do dự báo doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) và dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn của chúng tôi. Trong khi đó, KBC đặt kế hoạch soanh số cho thuê/bàn giao đất KCN đạt 150 ha trong năm 2024 (so với mức 151 ha vào năm 2023) nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là 155 ha trong năm.

Hình: Kế hoạch và kết quả LNST thực tế của KBC trong giai đoạn 2020 – 2023, kế hoạch và dự báo cho năm 2024

Tỷ đồng 

2020  

2021  

2022  

2023  

2024  

Kết quả LNST thực tế

320  

1.352  

1.577  

2.218  

2.326*  

Kế hoạch LNST 

816  

2.000  

4.500  

4.000  

4.000  

% hoàn thành  

39%  

68%  

35%  

55%  

N/A  

Nguồn: KBC, Vietcap tổng hợp; Ghi chú (*) Dự báo của Vietcap

Các dự án trọng điểm: Ban lãnh đạo cho biết dự án KĐT Tràng Cát đã hoàn thành quy hoạch tổng thể 1/500 điều chỉnh và hoàn thành san lấp khoảng 100 ha. KBC đang chờ thanh toán tiền sử dụng đất và sẽ công bố thêm thông tin cập nhật về dự án này trong ĐHCĐ sắp tới vào tháng 6/2024. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng dự án KĐT Tràng Cát sẽ hỗ trợ thêm cho dòng tiền của KBC trong năm 2024. Trong khi đó, KCN Tràng Duệ 3 hiện đang trong quá trình xin phê duyệt đầu tư từ Thủ tướng Chính phủ.

Hủy kế hoạch cổ tức tiền mặt và mua cổ phiếu quỹ: Cổ đông thông qua việc hủy kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên/bất thường thông qua cho (1) phương án trả cổ tức tiền mặt năm tài chính 2022 ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu và (2) kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu quỹ của KBC với giá không quá 34.000 đồng/cổ phiếu. KBC cho biết các kế hoạch này bị hủy do công ty (1) mua lại trái phiếu vào năm 2023 để giảm tổng số dư nợ vay xuống còn 3,7 nghìn tỷ đồng (-52% YoY) vào cuối năm 2023 và (2) dự kiến sẽ giải ngân vốn khả dụng đẩy nhanh tiến độ của các dự án sắp tới.

Khác: Cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành trong năm 2024 và trước ĐHCĐ thường niên năm 2025, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và báo cáo giao dịch của các bên liên quan.

Nhìn chung, kế hoạch doanh số cho thuê đất KCN của ban lãnh đạo cho năm 2024 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi trong khi công ty có mục tiêu tích cực hơn về các dự án KĐT trọng điểm của công ty, như KĐT Tràng Cát. Đối với năm 2024, chúng tôi kỳ vọng lượng bàn giao đất KCN ổn định và lượng ghi nhận đất KĐT cao hơn sẽ thúc đẩy dự báo LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) của chúng tôi cho KBC.

Powered by Froala Editor