KBC – Ban lãnh đạo cho rằng kế hoạch phát hành riêng lẻ là cần thiết cho sự phát triển của KBC sắp tới – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-06-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 19/06/2024, chủ yếu để xin cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2024 (không thay đổi so với kế hoạch được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 3/2024) và kế hoạch phát hành riêng lẻ (dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2025).
  • Các cổ đông đã thông qua việc duy trì kế hoạch năm 2024 đối với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính, và các thu nhập khác) ở mức 9 nghìn tỷ đồng (+48% YoY) và LNST ở mức 4 nghìn tỷ đồng (+78% YoY), tương tự như kế hoạch được các cổ đông thông qua tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 3/2024.
  • Dự báo LNST năm 2024 của chúng tôi tương đương với 48% kế hoạch năm 2024 được thông qua. Công ty không công bố chi tiết về kế hoạch năm 2024 của công ty; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa dự báo của chúng tôi so với kế hoạch của KBC chủ yếu do dự báo doanh số cho thuê/bàn giao đất KCN thấp hơn của chúng tôi, ở mức 111 ha (so với mức kế hoạch là 150 ha), và đóng góp lợi nhuận từ mảng BĐS nhà ở có khả năng thấp hơn so với kỳ vọng của công ty.
  • Cổ đông thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 250 triệu cổ phiếu (33% cổ phiếu đang lưu hành) cho không quá 100 nhà đầu tư. Giá phát hành được đề xuất ở mức (1) 80% giá đóng cửa trung bình trong 30 ngày giao dịch tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt và (2) không thấp hơn giá trị sổ sách/cổ phiếu quý gần nhất tại thời điểm thực hiện. Kế hoạch phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2025, ngày cụ thể do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN phê duyệt. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ. KBC dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung/mở rộng vốn lưu động, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư vào các công ty con/công ty liên doanh/công ty liên kết, và tiến hành các hoạt động M&A. Chúng tôi chưa đưa kế hoạch phát hành này vào dự báo và định giá của chúng tôi.

Ban lãnh đạo kỳ vọng nhu cầu tích cực đối với các dự án sắp tới của KBC. Hiện tại, KCN Tràng Duệ 3 (tổng diện tích là 687 ha; Hải Phòng) đã hoàn thành quy hoạch tổng thể 1/2000 và đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần cuối. Trong khi đó, khu đô thị (KĐT) Tràng Cát (tổng diện tích là 585 ha; Hải Phòng) đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/500 và đang chờ xác định chi phí tiền sử dụng đất bổ sung. Ban lãnh đạo cho rằng kỳ vọng nhu cầu tiềm năng mạnh mẽ từ LG đối với KCN Tràng Duệ 3 trong khi kỳ vọng KĐT Tràng Cát sẽ có giá bán cao (>50 triệu đồng/m2) do các dự án khác trong khu vực đang bán với mức giá hơn 100 triệu đồng/m2. Ngoài ra, ban lãnh đạo đã chia sẻ trong ĐHCĐ rằng nhu cầu đất KCN năm 2024 có khả năng sẽ đạt tổng cộng khoảng 197 ha, tại các KCN Tràng Duệ 3, Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Phú Bình (chưa bao gồm KCN Tân Phú Trung).

Ban lãnh đạo cho rằng việc phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển của các dự án sắp tới. Ban lãnh đạo đã chia sẻ trong ĐHCĐ rằng kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ cho phép KBC tăng cường vốn điều lệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sắp tới cũng như các hoạt động kinh doanh khác như M&A và đầu tư vào các công ty con hoặc công ty liên kết. Ban lãnh đạo cũng cho biết nhu cầu từ các nhà đầu tư tiềm năng cao hơn so với lượng cổ phiếu phân bổ từ việc phát hành riêng lẻ. Trong bối cảnh hầu hết các quy hoạch tổng thể cấp tỉnh đã được hoàn tất trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo cho rằng cần có nền tảng vốn cao hơn để tận dụng và đảm bảo việc gia tăng quỹ đất mới tiềm năng cho KBC.  

 

Powered by Froala Editor