HVN – Kiểm soát chi phí giúp lợi nhuận cốt lõi vượt dự báo; lợi nhuận được thúc đẩy bởi thu nhập bất thường – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-03T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

• Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) báo cáo doanh thu thuần quý 1/2024 đạt 28 nghìn tỷ đồng (+19% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 của công ty đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, so với khoản lỗ 104 tỷ đồng trong quý 1/2023. Doanh thu quý 1/2024 chiếm 24,4% dự báo cả năm 2024 của chúng tôi là 115,6 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 đã vượt qua dự báo cả năm 2024 của chúng tôi là lỗ 1,3 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Doanh thu riêng lẻ của Vietnam Airlines (VNA) tăng 24,2% YoY lên 22,1 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024. Ngoài ra, doanh thu của các công ty con thuộc HVN tăng 5,3% YoY lên 6,1 nghìn tỷ đồng. Doanh thu mảng vận tải tăng 24,6% YoY lên 21,9 nghìn tỷ đồng và tổng doanh thu phụ trợ giảm nhẹ -1,4% YoY xuống 276 tỷ đồng.

• Lợi nhuận gộp quý 1/2024 đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể 108,5% so với quý 1/2023 là 1,9 nghìn tỷ đồng; đây là mức lợi nhuận gộp cao nhất của HVN kể từ năm 2015. Do HVN không công bố chi tiết cơ cấu chi phí ở cấp độ hợp nhất nên chúng tôi xem xét cơ cấu chi phí tại báo cáo công ty mẹ(VNA) để phân tích sự cải thiện trong biên LN gộp của HVN. Biên LN gộp của VNA cải thiện từ 8,6% trong quý 1/2023 lên 15,7% trong quý 1/2024. Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi chi phí thuê ngoài của VNA tăng 25,8% YoY, gần xấp xỉ với mức tăng trưởng của doanh thu mảng vận tải (+24,6% YoY), các khoản chi phí khác tăng trưởng chậm hơn so với doanh thu. Cụ thể, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí khấu hao thay đổi lần lượt +14,5%, +13,2% và -29,6% YoY. Chúng tôi lưu ý rằng chi phí thuê ngoài chiếm 54,6% tổng chi phí, trong khi chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí khấu hao lần lượt chiếm 33,3%, 6,6% và 6% tổng chi phí của VNA trong quý 1/2023.

• Lợi nhuận hoạt động của HVN đạt 2,2 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024, cao gấp 5 lần so với quý 1/2023. Biên LN từ HĐKD tăng từ 1,8% trong quý 1/2023 lên 7,8% trong quý 1/2024, cao hơn đáng kể dự báo năm 2024 của chúng tôi là 0,8%. Biên LN từ HĐKD quý 1/2024 của HVN được cải thiện chủ yếu nhờ biên LN gộp tăng, do chi phí SG&A của hãng hàng không này tăng 24,7% YoY — cao nhẹ so với mức tăng 19,6% YoY trong doanh thu.

• Trong quý 1/2024, thu nhập tài chính giảm 62,6% YoY xuống còn 137 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 90,2% YoY lên 1,5 nghìn tỷ đồng.

• HVN ghi nhận thu nhập ròng khác là 3,6 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024, cao hơn đáng kể so với khoản lỗ 38 tỷ đồng trong quý 1/2023. Thu nhập này chiếm 80% lợi nhuận trước thuế (LNTT). Một số nguyên nhân cho mức tăng đáng kể có thể là (1) khoản bán tài sản tại VNAtrị giá 568 tỷ đồng và (2) xử lý khoản nợ ở mức hợp nhất tổng trị giá 3 nghìn tỷ đồng mà chúng tôi cho là do việc xóa nợ từ các bên cho thuê tàu bay tại Pacific Airlines.

KQKD quý 1/2024 của HVN

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Dự báo 2024

Q1/dự báo 2024

Doanh thu gộp

23.640

28.268

19,6%

115.638

24,4%

- VNA

17.835

22.156

24,2%

89.763

24,7%

   Vận tải hàng không 

17.555

21.880

24,6%

87.319

25,1%

   Tổng DT phụ trợ 

280

276

-1,4%

2.445

11,3%

- DT từ CT con

5.805

6.112

5,3%

25.875

23,6%

Doanh thu thuần

23.494

27.964

19,0%

114.830

24,4%

Lợi nhuận gộp

1.959

4.084

108,5%

8.060

50,7%

SG&A

-1.528

-1.906

24,7%

-7.131

26,7%

LN từ HĐKD

431

2.178

405,3%

929

234,4%

Thu nhập tài chính

366

137

-62,6%

361

38,0%

Chi phí tài chính

-773

-1.470

90,2%

-2.859

51,4%

Lãi/lỗ từ CTLK

35

55

59,9%

75

73,8%

Thu nhập thuần khác

-38

3.627

N.M.

109

3331,1%

LNTT

19

4.528

23.361%

-1.385

N.M.

LNST sau lợi ích CĐTS

-104

4.434

N.M.

-1.347

N.M.

Biên lợi nhuận

 

 

 

 

 

Biên LN gộp %

8,3%

14,6%

 

7,0%

 

Biên LN từ HĐKD %

1,8%

7,8%

 

0,8%

 

Biên LNST %

-0,4%

15,9%

 

-1,2%

 

SG&A / Doanh thu

6,5%

6,8%

 

6,2%

 

Nguồn: HVN, Vietcap

Powered by Froala Editor