HDG [KHẢ QUAN +11,6%] - Mảng bất động sản phục hồi hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm 2,3% giá mục tiêu cho CTCP Hà Đô (HDG) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) định giá thấp hơn của chúng tôi cho 3 dự án bất động sản, do chúng tôi trì hoãn việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thêm 1 năm và (2) định giá thấp hơn của chúng tôi đối với nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 (147 MW) do chúng tôi giả định sản lượng điện hợp đồng cao hơn trong năm 2024. Điều này dựa trên kế hoạch của Bộ Công Thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng của thủy điện là 98% trong năm 2024 so với mức 90% của những năm trước. Những yếu tố này ảnh hưởng tác động tích cực đối với định giá của chúng tôi từ vị thế tiền mặt ròng tại công ty mẹ HDG vào cuối quý 4/2023 so với nợ ròng vào cuối quý 3/2023. 

- Chúng tôi giảm 3,5% tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028, chủ yếu do chúng tôi trì hoãn 1 năm việc vận hành dự án cho thuê văn phòng CC3 và lợi nhuận thấp hơn từ Đắk Mi 2.

Powered by Froala Editor