GEX [PHTT +10,4%] - Lợi nhuận từ VGC giảm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-03-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho GEX và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi giảm 1% (lần lượt thay đổi -27%/+3%/+6%/-8%/+24% trong năm 2024/2025/2026/2027/2028). Chúng tôi điều chỉnh giảm định giá của GEX chủ yếu do kỳ vọng đối với HĐKD cho thuê khu công nghiệp (KCN) giảm, lấn át mức tăng trong định giá mảng thiết bị điện. Ngoài ra, việc chúng tôi thay đổi phương pháp định giá cho TITAN Corp (kinh doanh nhà xưởng xây sẵn) từ giá trị sổ sách sang phương pháp chiết khấu dòng tiền cũng góp phần vào việc điều chỉnh dự báo. 

- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thấp hơn của chúng tôi đối với GEX chủ yếu là do dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp cho VGC giảm 10%, diện tích KCN cho thuê trung bình là 162 ha mỗi năm so với giả định trước đó là 180 ha, dựa trên KQKD quý 4/2023 và kế hoạch gần đây từ GEX. 

Powered by Froala Editor