GAS [KHẢ QUAN +13,6%] - Doanh thu mảng vận chuyển khí tăng, bù đắp cho mức giảm trong sản lượng bán cho KCN - Cập nhật
  • 2024-06-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

•    Chúng tôi điều chỉnh tăng 2% giá mục tiêu cho GAS lên 82.000 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi tăng 2% và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.

•    Chúng tôi điều chỉnh tăng 2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2024-2028 (thay đổi lần lượt+5%/-3%/-5%/-2%/+11% trong năm 2024/25/26/27/28 – chi tiết ở trang 4) chủ yếu là do tổng doanh thu mảng vận chuyển khí tăng 38%, so với tổng doanh thu bán khí cho các khu công nghiệp (KCN) giảm ~12%.

•    Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm ~5% YoY do giả định về giá dầu nhiên liệu (FO) và sản lượng khí không thay đổi, cùng khoản lỗ ước tính 664 tỷ đồng từ kho cảng LNG Thị Vải với sản lượng tăng lên 380 triệu m3 (so với khoản lỗ 1,0 nghìn tỷ đồng và 50 triệu m3 như giả định trước đó). 


Powered by Froala Editor