FPT [MUA +21,8%] - Chi tiêu CNTT toàn cầu cao dẫn dắt đà tăng trưởng LNST ở mức 24% trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP FPT (FPT) và giữ vững quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn cho các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT bao gồm: CNTT toàn cầu, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông. 

- Nhìn chung, chúng tôi duy trì giá mục tiêu khi giữ nguyên giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cho năm 2024 của chúng tôi so với các dự báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2026 lên 6% (dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng lần lượt 4%/6%/7% trong năm 2024/2025/2026) do chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận mảng CNTT toàn cầu tăng. 

Powered by Froala Editor