DXS – Ban lãnh đạo đặt kì hoạch lợi nhuận hồi phục tốt trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-09T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) vào ngày 09/05.

  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2024 của ban lãnh đạo với doanh thu đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (+19% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 168 tỷ đồng (so với lỗ ròng năm 2023 là 168 tỷ đồng) – lần lượt tương đương 90% và 73% dự báo của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2021/22/23 của DXS lần lượt tương đương 36%/28%/-133% kế hoạch của công ty. Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch giữa kế hoạch năm 2024 của ban lãnh đạo và dự báo của chúng tôi (LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 230 tỷ đồng) chủ yếu do mức dự báo thấp hơn của chúng tôi đối với chi phí hoạt động, bao gồm cả chi phí bán hàng và quản lý (SG&A).
  • Các cổ đông đã thông qua (1) kế hoạch không chia cổ tức cho năm tài chính 2023 và (2) kế hoạch chia cổ tức cho năm tài chính 2024 ở mức 10% mệnh giá (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu). Các cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia trước cổ tức tiền mặt dựa trên KQKD, giới hạn ở mức 10% vốn điều lệ.
  • Các cổ đông đã thông qua việc cho phép DXG (công ty mẹ) mua lại tối đa tổng cộng 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành từ 5 cổ đông tổ chức mà không cần thực hiện các thủ tục chào mua công khai (11,78% cổ phiếu đang lưu hành của DXS). Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của DXG tại DXS sẽ là 70,78%.

Ban lãnh đạo kỳ vọng các hoạt động môi giới sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ thúc đẩy mảng môi giới bao tiêu và đặt mục tiêu lượng giao dịch môi giới ở mức 16.000 giao dịch trong năm 2024, với trọng tâm là phân khúc nhu cầu ở thực (căn hộ). Ngoài ra, ban lãnh đạo tự tin rằng DXS có thể thu hồi các khoản phải thu của công ty trong 1-2 năm tới (chủ yếu từ tiền đặt cọc cho mảng môi giới bao tiêu) vì doanh số bán hàng cho hầu hết các nhà phát triển BĐS dự kiến sẽ tăng. 

DXS đặt mục tiêu phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ BĐS. Bên cạnh việc giữ vững và gia tăng thị phần trong mảng môi giới sơ cấp, ban lãnh đạo của DXS cũng xác định các cơ hội tiềm năng trong các mảng kinh doanh mới, bao gồm môi giới thứ cấp (Ihouzz), môi giới BĐS thương mại (Đất Xanh Commercial) và quản lý BĐS (Asahi) đồng thời đang tích cực mở rộng hoạt động của DXS trong các mảng tiềm năng kể trên.

Powered by Froala Editor