DXG [PHTT +6,9%] - Doanh số bán hàng và hoạt động môi giới dự kiến phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho DXG trong khi điều chỉnh tăng 2,6% giá mục tiêu lên 19.400 đồng/CP, chủ yếu do số dư nợ ròng giảm vào cuối năm 2023. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 343 tỷ đồng (+94% YoY), chủ yếu nhờ (1) chung tôi kỳ vọng công ty sẽ mở bán lại và bàn giao dự án Gem Sky World từ năm 2024 (GSW; khoảng 3.900 căn thấp tầng; khoảng 60% đã bán và khoảng 40% đã bàn giao vào cuối năm 2023), (2) bàn giao các căn hộ còn lại tại dự án Opal Skyline (tổng cộng khoảng 1.500 căn cao tầng; đã bán 100% và đã bàn giao khoảng 50% vào cuối năm 2023) và (3 ) mảng môi giới bất động sản phục hồi. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 lần lượt 8%/3%, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp dự kiến mảng BĐS của DXS giảm. 

Powered by Froala Editor