DPR [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Doanh số bán cao su phục hồi, nút thắt mảng KCN được giải quyết - Báo cáo Công ty
  • 2024-05-28T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 15/04/2022. 

- Doanh thu thuần quý 1/2024 đạt 187 tỷ đồng, tăng 3,8% YoY. Mảng kinh doanh cốt lõi – cao su – đóng góp 61,5% tổng doanh thu quý 1/2024 ghi nhận tăng trưởng biên lợi nhuận gộp từ 13,6% trong quý 1/2023 lên 25,7% trong quý 1/2024 nhờ giá cao su phục hồi đáng kể. 

- Công ty không có dư nợ vay. Tổng số dư tiền mặt & các khoản tương đương tiền cùng với tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng là 1,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 37% tổng tài sản và 50% tổng vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý 1/2024.

Powered by Froala Editor