DHC [MUA +26,4%] - Giá giấy phục hồi trở lại - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) thêm 6% và thay đổi khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành MUA. Giá mục tiêu tăng là do chúng tôi thay đổi phương pháp định giá và có quan điểm tích cực hơn về định giá ngắn hạn của DHC. Chúng tôi giữ nguyên EBITDA 2024F và tăng EBITDA 2025F và 2026F lần lượt lên 2% và 1%. 

- Đầu tiên, chúng tôi loại DCF khỏi cơ cấu định giá vì vốn XDCB của DHC cho Giao Long 3 không ổn định. Nhà máy này sẽ không đóng góp doanh thu cho đến năm 2027 và giá cổ phiếu DHC có mối tương quan chặt chẽ với thu nhập ngắn hạn.

- Thứ hai, chúng tôi thay đổi hệ số định giá từ P/E thành EV/EBITDA để tránh sự biến động của chi phí lãi vay trong hai năm đầu sau khi Giao Long 3 đi vào hoạt động.

Powered by Froala Editor