CTG [KHẢ QUAN +10,2%] - Thu hồi nợ xấu đã xử lí bù đắp một phần chi phí tín dụng cao trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 11,3% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) lên 39.300 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng ~34% trong 3 tháng qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi tăng 8,7% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tăng tương ứng 7,6%/8,3%/5,7%/11,1%/10,0% cho năm 2024/25/26/27/28) và tăng P/B mục tiêu từ 1,3 lần lên 1,4 lần. 

- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 cao hơn của chúng tôi đến từ (1) dự báo thu nhập lãi ròng (NII) tăng 5,0% sau khi chúng tôi điều chỉnh tăng giả định tăng trưởng tín dụng từ ~10% lên ~11%, (2) dự báo thu nhập phí ròng (NFI) tăng 1,7% và (3) dự báo chi phí từ HĐKD (OPEX) giảm 4,8%. Những khoản mục này bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo chi phí dự phòng tăng 8,6%. Giả định trung bình của chúng tôi cho chi phí tín dụng giai đoạn 2024-2028F vẫn tương đối giữ nguyên ở mức ~1,50%.

Powered by Froala Editor