BSR [PHTT +9,1%] - Thị trường tiếp tục thắt chặt nhưng định giá đã hợp lý - Cập nhật
  • 2024-02-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm 4% giá mục tiêu cho CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) xuống 19.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi thấp hơn 4,3% (tương ứng -8,0%/-7,5%/0%/0%/0% vào các năm 2024/25/27/28). Tổng LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn do chúng tôi loại bỏ giả định hoàn nhập khoản dự phòng tồn kho trong giai đoạn 2024-2025, ảnh hưởng đến giả định crack spread nhiên liệu phản lực A1 cao hơn của chúng tôi vào năm 2024.
- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ giảm 20% YoY còn 6,8 nghìn tỷ đồng do (1) sản lượng thương phẩm giảm 15% YoY vì kế hoạch bảo trì (50 ngày trong tháng 3 và tháng 4) và (2) crack spread giảm YoY từ mức cơ sở cao của năm 2022.
- Chúng tôi dự báo biên lọc dầu (GRM) cao là 8,1 USD/thùng vào năm 2024 do thị trường lọc dầu thắt chặt. Chúng tôi kỳ vọng GRM sẽ trở về mức bình thường 5,4 USD/thùng vào giai đoạn 2025-2027. Chúng tôi tin rằng GRM này sẽ hỗ trợ đủ dòng tiền trong 5 năm tới cho một dự án nâng cấp và mở rộng (1,3 tỷ USD) nhằm tăng sản lượng thêm 15% và BSR duy trì thị phần tại Việt Nam

Powered by Froala Editor