BMI - Tăng trưởng phí báo hiểm tích cực hỗ trợ lợi nhuận - Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) công bố KQKD quý 1/2024 với tổng phí bảo hiểm gộp đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+27% YoY) và LNTT đạt 91 tỷ đồng (-1% YoY), lần lượt hoàn thành 30% và 23% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi và chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao hơn dự kiến, bù đắp cho mức thu nhập tài chính thấp hơn nhẹ so với dự kiến. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Phí bảo hiểm gốc quý 1/2024 đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,0% QoQ, đây là mức cao kỷ lục về phí bảo hiểm được ghi nhận trong một quý. Do tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm trên toàn hệ thống trong quý 1/2024 vẫn còn chậm, chúng tôi cho rằng mức phí bảo hiểm cao như trên có thể đến từ một vài hợp đồng lớn. Tỷ lệ giữ lại trong quý 1/2024 là 73,8% (so với 73,6% vào năm 2023).
  • Tỷ lệ kết hợp quý 1/2024 là 86,8%, giảm 4,7 điểm % QoQ chủ yếu do tỷ lệ chi phí giảm 15,3 điểm %. Sau khi giảm trong quý 4/2023, chi phí bồi thường trong quý 1/2024 đã tăng 28% YoY (+48% QoQ), mà chúng tôi cho rằng có thể vẫn là do mảng bảo hiểm sức khỏe, tai nạn cá nhân và bảo hiểm xe cơ giới. Tại ĐHCĐ gần đây, ban lãnh đạo cho biết công ty đang tái cơ cấu hoạt động kinh doanh bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhóm.
  • Thu nhập tài chính ròng quý 1/2024 tăng 9,3%, mà chúng tôi cho là do (1) mức tăng trưởng phí bảo hiểm tích cực vào năm 2023 và (2) tác động tích cực tiếp diễn của việc tăng lãi suất vào năm 2023. Tuy nhiên, thu nhập tài chính ròng quý 1 đã hoàn thành 18% dự báo của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng (1) việc lãi suất huy động giảm trong 2 quý vừa qua và (2) chiến lược của công ty là ưu tiên tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng quốc doanh (nơi có lãi suất tiền gửi thấp) sẽ ảnh hưởng đến mức tăng trưởng thu nhập tài chính. Tuy nhiên, phí bảo hiểm tăng trưởng mạnh trong quý 1/2024 sẽ giúp hỗ trợ thu nhập tài chính trong các quý tới.

 

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của BMI

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Phí bảo hiểm gốc

               1.406 

                1.799 

28,0%

Phí nhượng tái bảo hiểm

                     156 

                     183 

17,8%

Doanh thu phí bảo hiểm gộp

               1.562 

               1.983 

27,0%

Phí nhượng tái bảo hiểm

                 (457)

                 (519)

13,5%

Doanh thu phí bảo hiểm thuần

                1.104 

               1.464 

32,5%

Dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng

                   (38)

                (246)

541,5%

Doanh thu phí bảo hiểm được hưởng

               1.066 

                1.218 

14,2%

Doanh thu bảo hiểm khác

                       59 

                       57 

-4,8%

Tổng chi phí bồi thường và dự phòng

                (405)

                (406)

0,3%

   trong đó: - Chi phí bồi thường ròng

            (348)

             (381)

9,5%

Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

                (640)

                 (783)

22,2%

Chi phí quản lý

                   (35)

                   (44)

24,8%

Thu nhập từ HĐKD

                      45 

                       41 

-8,2%

Thu nhập từ đầu tư

                          63 

                           77 

22,2%

Chi phí tài chính

                    (18)

                   (28)

54,0%

Thu nhập tài chính thuần

                      45 

                      49 

9,3%

Lợi nhuận trước thuế

                      92 

                       91 

-1,0%

LNST

                      74 

                      73 

-1,1%

Tỷ lệ bồi thường

38,0%

33,4%

-4,6 điểm %

Tỷ lệ chi phí

58,0%

53,5%

-4,5 điểm %

Tỷ lệ kết hợp 

96,0%

86,8%

-9,1 điểm %

Nguồn: BMI, Vietcap

Powered by Froala Editor