BID – Kỳ vọng tiến triển mới trong việc phát hành riêng lẻ; chi phí dự phòng giảm YoY hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận quý 1 – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
 • 2024-05-02T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Chúng tôi tham dự ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) tại Hà Nội vào ngày 27/04. Nội dung chính của ĐHCĐ bao gồm (1)thông qua KQKD năm 2023, (2) thông qua các mục tiêu cho năm 2024, (3) thông qua kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu và huy động vốn, và (4) bầu thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 • Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 14,04% sau khi nhận hạn mức tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), phù hợp với mức dự báo 14% YoY của chúng tôi. Ngoài ra, tăng trưởng huy động vốn sẽ được quản lý sao cho phù hợp với tăng trưởng tín dụng nhằm tối đa hóa các nguồn vốn, và tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức dưới 1,4% (tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN). Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 chưa được công bố. Dự báo LNTT năm 2024 của chúng tôi ở mức 27,5 nghìn tỷ đồng (+25% YoY). 
 • BID đề xuất chia cổ tức cổ phiếu 21% mệnh giá sử dụng lợi nhuận giữ lại năm trong 2022 sau khi trích lập toàn bộ các dự phòng bắt buộc, dự kiến diễn ra vào năm 2024. BIDV cũng dự kiến sử dụng 12,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận giữ lại trong năm 2023 để trả cổ tức cổ phiếu (thời gian chưa được quyết định).
 • Tiến triển mới trong việc phát hành riêng lẻ: BID đề xuất kế hoạch phát hành riêng lẻ 165 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2024-2025 (tương đương 2,9% cổ phiếu đang lưu hành). Ngân hàng cho biết (các) nhà đầu tư đã có cam kết nhất định và dự kiến sẽ tiến hành trong năm nay. Chúng tôi lưu ý rằng BID trước đó cũng đã đề xuất phát hành riêng lẻ lên tới 9% cổ phiếu đang lưu hành. BID cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng cho phần còn lại của kế hoạch phát hành riêng lẻ (6,1% cổ phiếu đang lưu hành).
 • BID hiện có dư nợ tín dụng 7 nghìn tỷ đồng cho mảng năng lượng tái tạo (khoảng 4% tổng danh mục cho vay). Ngân hàng cũng có nguồn lực huy động vốn nước ngoài tốt để hỗ trợ cho mảng này.
 • BID cho biết ngân hàng sẽ không tập trung vào bất kì phân khúc khách hàng cụ thể nào mà sẽ giữ cơ cấu danh mục cho vay đa dạng như hiện tại.
 • BID đã công bố KQKD quý 1/2024 với TOI đạt 17,2 nghìn tỷ đồng (-0,6% YoY) và LNTT đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (+7% YoY), hoàn thành lần lượt 20% và 22% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Nhìn chung, lợi nhuận của BID phù hợp với dự báo của chúng tôi.
 • Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 đạt 0,9% (tăng trưởng cho vay đạt 0,9%; trái phiếu doanh nghiệp giảm 8,5% QoQ và chiếm 0,4% tổng tín dụng).
 • Tăng trưởng tiền gửi khách hàng quý 1/2024 đạt 1,8% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 15% YoY. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ 1,4 điểm % QoQ xuống 18,8%.
 • NIM quý 1/2024 giảm 34 điểm cơ bản QoQ xuống 2,37% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2,72%), chúng tôi cho rằng điều này chủ yếu do lợi suất IEA giảm 110 điểm cơ bản. Chúng tôi cho rằng điều này một phần do (1) các gói hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và/hoặc (2) chất lượng tài sản giảm nhẹ QoQ trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng thấp.
 • NOII quý 1/2024 đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+8,6% YoY), hoàn thành 20% báo cáo cả năm của chúng tôi, được thúc đẩy bởi (1) NFI thuần tăng 12% YoY và (2) lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối tăng 118% YoY. Tuy nhiên, BID lỗ 124 tỷ đồng từ hoạt động giao dịch và đầu tư chứng khoán so với mức lợi nhuận 66 tỷ đồng trong quý 1/2023.
 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập quý 1/2024 tăng 3,4 điểm % YoY lên 31,4 % so với dự báo cả năm của chúng tôi là 33,1 %. Chi phí nhân viên và chi phí quản lý tăng lần lượt 13% YoY và 12% YoY. Thông thường, tỷ lệ chi phí/thu nhập của BID trong các quý cuối năm thường cao hơn, mà chúng tôi cho rằng có thể là do các khoản chi phí mang tính mùa vụ.
 • Các chỉ số nợ xấu tăng QoQ trong bối cảnh tỷ lệ xử lý nợ xấu thấp và tăng trưởng tín dụng yếu. Tỷ lệ nợ xấu tăng 26 điểm cơ bản lên 1,51% trong quý 1/2024 so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,2%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ nhóm 2 trong quý 1/2024 tăng thêm 47 điểm cơ bản QoQ lên 2,05%. Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng quy năm trong quý 1/2024 đạt 0,35% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,1%
 • Chi phí dự phòng quý 1/2024 giảm 21% YoY và thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi (hoàn thành 20% dự báo cả năm của chúng tôi). Chi phí tín dụng quy năm trong quý 1/2024 đạt 0,98% (so với 1,11% trong năm 2023). Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ của BID giảm 30 điểm % QoQ nhưng vẫn ở mức cao là 153% (-19 điểm % YoY)

Hình 1: KQKD hợp nhất quý 1/2024 của BID

Tỷ đồng 

Quý 1/2023 

Quý 1/2024 

YoY 

Thu nhập lãi ròng

 13.936  

 13.541  

-2,8% 

Thu nhập ngoài lãi 

 3.342  

 3.630  

8,6% 

Chi phí HĐKD

 (4.832) 

 (5.393) 

11,6% 

LN từ HĐKD trước dự phòng

 12.447  

 11.779  

-5,4% 

Chi phí dự phòng

 (5.527) 

 (4.389) 

-20,6% 

LNST sau lợi ích CĐTS  

 5.468  

 5.813  

6,3% 

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay** 

4,9% 

0,9% 

-4,0 ppts 

Tăng trưởng tiền gửi** 

1,6% 

1,8% 

0,2 ppts 

 

 

 

 

NIM 

2,67% 

2,37% 

-30 bps 

Lợi suất tài sản 

7,23% 

5,89% 

-134 bps 

Chi phí huy động 

4,85% 

3,75% 

-110 bps 

Tỷ lệ CASA* 

16,2% 

18,8% 

2,6 ppts 

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ 

20,2% 

22,5% 

2,3 ppts 

CIR 

28,0% 

31,4% 

3,4 ppts 

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp 

1,55% 

1,51% 

-4 bps 

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp 

2,32% 

2,05% 

-27 bps 

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi 

0,66% 

0,69% 

3 bps 

Nguồn: BID, Vietcap — * CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ. 

 

Powered by Froala Editor