BID – KQKD vượt kỳ vọng nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư; ĐHCĐ bất thường bầu thành viên HĐQT và BKS mới – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ bất thường
 • 2024-01-30T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đã công bố KQKD với thu nhập thuần từ HĐKD (TOI) năm 2023 đạt 73,0 nghìn tỷ đồng (+5,1% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 21,6 nghìn tỷ đồng (+19,2% YoY), lần lượt hoàn thành 102% và 98% dự báo năm 2023 của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của quý 4/2023 đạt   6,1 nghìn tỷ đồng (+32,6% QoQ; +48,9% YoY). Nhìn chung, kết quả kinh doanh của BID cao hơn kỳ vọng của chúng tôi nhờ mức tăng mạnh hơn dự kiến từ HĐKD ngoại hối và chứng khoán đầu tư. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho BID, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

 • Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 16,3% YoY, với tổng dư nợ cho vay tăng 16,8% YoY trong khi số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 43,1% YoY và chiếm 0,4% dư nợ tín dụng. Tăng trưởng tín dụng quý 4/2023 đạt 7,4% QoQ.
 • Tăng trưởng huy động tiền gửi khách hàng năm 2023 đạt 15,7% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 11,0% YoY. Trong quý 4/2023, tỷ lệ CASA của BID cải thiện tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi, tăng 1,9 điểm % QoQ và 1,3 điểm % YoY đạt 20,2%.
 • NIM 2023 giảm 35 điểm cơ bản YoY còn 2,57% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 2,67%, một phần có thể là do (1) các gói hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và/hoặc (2) chất lượng tài sản giảm nhẹ so với cùng kỳ. NIM quý 4/2023 tăng 14 điểm cơ bản QoQ chủ yếu nhờ chi phí huy động (COF) giảm, có thể nhờ tỷ lệ CASA cải thiện và/hoặc gia hạn số dư tiền gửi với lãi suất tiền gửi thấp hơn, bù đắp nhiều hơn cho mức giảm trong lợi suất IEA.
 • Thu nhập ngoài lãi (NOII) 2023 đạt 16,9 nghìn tỷ đồng (+24,9% YoY), hoàn thành 115% dự báo cả năm của chúng tôi. NOII cao nhờ (1) thu nhập phí ròng (NFI) tăng 16,3% YoY, (2) thu nhập ròng từ giao dịch ngoại hối tăng 50,1% YoY, (3) lãi 305 tỷ đồng từ chứng khoán kinh doanh so với khoản lỗ 32 tỷ đồng vào năm 2022 và (4) Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 11 lần YoY đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bị ảnh hưởng một phần bởi thu nhập ròng khác giảm 50,7% YoY còn 2,1 nghìn tỷ đồng.
 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 2023 tăng 1,6 điểm % YoY lên 34,3% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 35,3% do chi phí từ HĐKD (OPEX) tăng 10,4% YoY ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 5,1% YoY của TOI.
 • Chất lượng tài sản cải thiện so với quý trước với tỷ lệ nợ xấu giảm 35 điểm cơ bản còn 1,25% trong quý 4/2023 so với dự báo của chúng tôi là 1,45%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ Nhóm 2 trong quý 4/2023 giảm 28 điểm cơ bản QoQ còn 1,58%. Tỷ lệ xử lý nợ bằng dự phòng năm 2023 là 1,01% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,20%.
 • Chi phí tín dụng năm 2023 đạt 1,14% (so với 1,57% trong năm 2022). Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của BID đạt 182% (+23 điểm % QoQ & -29 điểm % YoY).

KQKD hợp nhất năm 2023 của BID

Tỷ đồng

2022

2023

YoY

Q4 2022

Q4 2023

YoY

Thu nhập lãi ròng

55.960

56.136

0,3%

14.428

14.869

3,1%

Thu nhập ngoài lãi

13.520

16.889

24,9%

3.139

5.733

82,7%

Chi phí dự phòng

(22.715)

(25.080)

10,4%

(7.745)

(7.830)

1,1%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

46.765

47.944

2,5%

9.822

12.773

30,0%

Chi phí dự phòng

(23.842)

(20.295)

-14,9%

(4.576)

(4.885)

6,8%

LNST sau lợi ích CĐTS     

18.086

21.552

19,2%

4.079

6.075

48,9%

 

 

 

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

12,4%

16,8%

4,4 điểm %

1,8%

7,5%

5,7 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

6,8%

15,7%

8,9 điểm %

4,2%

7,6%

3,4 điểm %

 

 

 

 

 

 

 

NIM

2,92%

2,57%

-35 đcb

2,80%

2,72%

-8 đcb

Lợi suất tài sản

6,31%

7,00%

69 đcb

6,59%

6,86%

27 đcb

Chi phí huy động

3,60%

4,72%

112 đcb

4,03%

4,43%

40 đcb

Tỷ lệ CASA *

18,9%

20,2%

1,3 điểm %

18,9%

20,2%

1,3 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

22,8%

23,9%

1,1 điểm %

22,8%

23,9%

1,1 điểm %

CIR

32,7%

34,3%

1,6 điểm %

44,1%

38,0%

-6,1 điểm %

 

 

 

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1,19%

1,25%

6 đcb

1,19%

1,25%

6 đcb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

1,67%

1,58%

-9 đcb

1,67%

1,58%

-9 đcb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

0,62%

0,68%

6 đcb

0,62%

0,68%

6 đcb

Nguồn: BID, Vietcap; * CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 4/2022 và quý 4/2023 là tăng trưởng QoQ; Tăng trưởng cho vay và tiền gửi năm 2022 và năm 2023 là tăng trưởng 12 tháng.

Hôm nay, BID cũng đã tổ chức ĐHCĐ bất thường tại Hà Nội để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 02 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, nội dung chi tiết như sau: 

 1. Ông Quách Hùng Hiệp – đương nhiệm Phó Tổng Giám đốc BID – được bầu trở thành thành viên HĐQT.
 2. Bà Tạ Thị Hạnh – Kế toán trưởng đương nhiệm của BID – và ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ BID – được bầu trở thành thành viên BKS.

ĐHCĐ bất thường cũng đã thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2024 và phê duyệt phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Quyết định 689/QD-TTg, điều cũng đã và đang được thực hiện tại các ngân hàng khác.

Powered by Froala Editor