Báo cáo Ngành Nước - Việc tăng giá nước và giá xử lý rác sinh hoạt sẽ hỗ trợ thúc đẩy lợi nhuận
  • 2024-07-08T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm của BWE lần lượt lên 7%/11% trong năm 2024/2025 và duy trì dự báo sản lượng của TDM. Trong 5 tháng đầu năm 2024 (5T 2024), sản lượng nước thương phẩm của BWE tăng 9,6% YoY, trong khi sản lượng của TDM tăng 4,4% YoY. Mức tăng trưởng sản lượng 5T 2024 của BWE chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng tiêu thụ nước mảng sản xuất khoảng 10% YoY trong khi lượng tiêu thụ nước sinh hoạt gần như đi ngang YoY. Sản lượng thương phẩm cao hơn dự kiến của BWE phản ánh sự phục hồi mạnh tại các thành phố lớn của tỉnh Bình Dương. Chúng tôi tăng dự báo tăng trưởng sản lượng cả năm 2024 từ 5% lên 7% và dự báo cả năm 2025 từ 10% lên 11%, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2023-2028 từ 9,6% lên 10,2%. Trong khi đó, chúng tôi duy trì giả định tăng trưởng sản lượng của TDM lần lượt là 5%/10% cho năm 2024/2025. 

Powered by Froala Editor