ACV [PHTT +0,6%] - Lưu lượng hành khách quốc tế tăng, dự phòng nợ xấu giảm - Cập nhật
  • 2024-05-17T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) mặc dù chúng tôi tăng 20% giá mục tiêu. Điều này do giá cổ phiếu của ACV đã tăng 18% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2024/2025/2026 lần lượt 13%/18%/10%, vì chúng tôi kỳ vọng số lượng hành khách sẽ phục hồi mạnh hơn trong năm 2024 và ACV sẽ thu hồi hầu hết các khoản nợ xấu trong giai đoạn 2025-2027 (so với dự báo trước đây là 2026-2028), cùng với (2) việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.
  • Chúng tôi tăng dự báo số lượng hành khách quốc tế trong các năm 2024/25/26 lên lần lượt 43/47/51 triệu hành khách. Trong đó, năm 2024 đạt 103% so với mức trước dịch COVID (2019). Đối với số lượng hành khách trong nước, chúng tôi giảm dự báo năm 2024 xuống 78 triệu hành khách, nhưng vẫn kỳ vọng sự phục hồi mạnh hơn trong trung hạn. 
  • Chúng tôi kỳ vọng dự phòng nợ xấu sẽ giảm trong giai đoạn 2024-2025 và ACV sẽ thu hồi phần lớn các khoản phải thu trong giai đoạn 2025-2027 (so với dự báo trước đây là 2026-2028).
  • Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với dự báo EV/EBITDA năm 2024/2025 lần lượt ở mức 15,1/11,8 lần so với mức trung bình giai đoạn 2017-2020 là 15,8 lần.
  • Rủi ro: Dự phòng nợ xấu hoặc vốn đầu tư XDCB cao hơn dự kiến; tiến độ mở rộng công suất sân bay diễn ra chậm hơn dự kiến; số lượng hành khách thấp hơn dự kiến.  

Powered by Froala Editor